Osigurajte životinje na svom imanju
Zdravlje životinja može biti izloženo brojnim rizicima koji dovode do njihovog uginuća ili prinudnog klanja. Osigurajte se na vreme i obezbedite finansijsko pokriće u slučaju posledica koje ovi rizici mogu da ostave.

Predmet osiguranja

Predmet osiguranja mogu biti sve vrste i kategorije kopitara, goveda, ovaca, koza, svinja, kokošaka, ćurki, morki, paunova, fazana, pataka, gusaka, pasa, pastrmki, nerčeva, pčela i egzotičnih životinja u ZOO-vrtovima.

Pokriveni rizici

Osnovni rizici:

  • Uginuće osigurane životinje od bolesti ili prilikom nesrećnog slučaja
  • Prinudno klanje osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine (prinudno klanje iz nužde)
  • Prinudno klanje ili ubijanje životinje kada je zbog bolesti ili nesrećnog slučaja postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni (prinudno klanje iz ekonomskih razloga)

Dopunski rizici:

  • Gubitak teleta ili ždrebeta pri porođaju, gubitak priplodne sposobnosti junica, krava i muških priplodnih grla, krađa pasa

Važna pitanja

Kako se određuje visina premije?

Visina premije, to jest cena osiguranja određuje se nakon izvršenog pregleda od strane stručnog lica iz „Dunav osiguranja“, i zavisi od uslova držanja, nege i ishrane životinja, kao i od ostvarenog rezultata u prethodnom periodu osiguranja.
Premija sa porezom za jednu priplodnu kravu tržišne vrednosti 120.000 RSD, koja je osigurana na godinu dana, za osiguranje od osnovnih rizika, pri optimalnim uslovima držanja, iznosi 8.505 RSD.

Kako se određuje vrednost na koju se osiguravaju životinje?

Pod vrednošću grla (koja predstavlja gornju granicu za određivanje sume osiguranja) podrazumeva se tržišna vrednost grla u momentu zaključenja osiguranja i ona ne može premašiti stvarnu vrednost grla. Mlade životinje se osiguravaju na onu vrednost koju će postići do kraja trajanja osiguranja. Osiguravač može, za pojedine vrste i kategorije životinja, da limitira sume osiguranja.

Kako se plaća premija osiguranja?

Osiguravač i osiguranik ili ugovarač osiguranja dogovaraju način plaćanja premije prilikom zaključenja ugovora o osiguranju životinja, a ugovarač osiguranja, u zavisnosti od ugovorenog načina plaćanja, može steći pravo na popust po ovom osnovu.

Da li postoje isključenja iz osiguranja?

Predmet osiguranja ne mogu biti obolele životinje ili životinje za koje se veruje da boluju od neke bolesti, zatim štete koje nastaju kao posledica nepravilne i loše ishrane, loših smeštajnih uslova, neblagovremenog lečenja obolelih životinja, hirurških zahvata i lečenja koje su preduzimali laici, kao i zbog zemljotresa i nuklearne eksplozije, krađe ili nestanka životinje i drugo. Opasnosti koje nisu obuhvaćene osiguranjem navedene su u članu 22. Opštih uslova za osiguranje životinja.

Koja su prava i obaveze osiguranika?

Osiguranik ima pravo da ostvari naknadu ukoliko se ostvari osiguran slučaj. Prilikom nastupanja osiguranog slučaja, vlasnik je u obavezi da preduzme odgovarajuće radnje, kako u cilju lečenja tako i u cilju eventualnog maksimalnog iskorišćenja spasenih ostataka prilikom uginuća odnosno prinudnog klanja. Prinudno klanje iz ekonomskih razloga preduzima se samo na osnovu pisanog odobrenja veterinara osiguravača. Osiguranik je u obavezi da osiguravaču omogući vršenje redovnih kontrola i revizija. Obaveze osiguranika u slučaju kada osigurano grlo oboli ili nastupi osigurani slučaj navedene su u članu 27. Opštih uslova za osiguranje životinja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranje useva i plodova

Kod useva i plodova, štete su gotovo redovna pojava. Osiguranjem useva i plodova, čak i u slučaju totalnih šteta, obezbeđujete mogućnost da obnovite proizvodnju naredne godine i da svoju egzistenciju ne dovedete u pitanje.

Osiguranje lične imovine

Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Putno osiguranje ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti koje ugrožavaju vaše putovanje, ali svakako ublažava njihove posledice …

Kasko

Zaštitite svoje vozilo, oslušnite šapat motora i krenite!
Ukoliko želite da se zaštitite u slučaju materijalne štete na svom vozilu, u zemlji i inostranstvu, tu je kasko osiguranje. Ne dozvolite da vas bilo šta iznenadi.