Obaveštenje

o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

 

Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje.

Ovo Obaveštenje se daje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti radi Vašeg upoznavanja sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti od strane Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd, Makedonska 4, matični broj 07046898, javnog akcionarskog društva registrovanog za obavljanje delatnosti osiguranja (u daljem tekstu: Kompanija).

Važno nam je da znate da Kompanija prikuplja i obrađuje samo one podatke o ličnosti, uključujući i posebne vrste podataka o ličnosti (biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica i podaci o zdravstvenom stanju), koji su neophodni za: zaključenje, sprovođenje i izvršenje ugovora o osiguranju, saosiguranju i reosiguranju kao i svih drugih ugovora, za naplatu potraživanja po osnovu ovih ugovora, rešavanje odštetnih i regresnih zahteva, kontrolu isplate naknade šteta kao i rešavanje prigovora, zaštitu legitimnih interesa Kompanije, kao i za ispunjenje pravnih obaveza Kompanije. Obrada podataka o ličnosti vrši se i u svrhu zaključenja ugovora o osiguranju korišćenjem usluga internet aplikacije (on-line). Ukoliko ne pružite potrebne podatke koji su nužni za određenu vrstu ugovora, nećemo biti u mogućnosti da ugovor zaključimo i ispunimo. Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti vrši se na osnovu pristanka, odnosno na osnovu jasne potvrdne radnje za obradu podataka o ličnosti, neophodnih za zaključenje, sprovođenje i izvršenje ugovora.

Vašim podacima o ličnosti pristupamo i tokom učestvovanja u našim promotivnim događajima, posete naše internet stranice, iz drugih izvora kao što su ugovarač osiguranja, javno dostupni izvori, druga osiguravajuća društva, udruženja.

U slučaju da nam se telefonski obratite, u cilju unapređenja usluga, Vaš telefonski razgovor sa kontakt centrom može biti snimljen. Smatramo da pristankom na razgovor sa operaterom Kompanije dajete saglasnost da razgovor bude snimljen.

Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Ako je to neophodno za sprovođenje ugovora, Vašim podacima će imati pristup: prodavci osiguranja, reosiguravači i saosiguravači za potrebe preuzimanja viška rizika, druga osiguravajuća društva za potrebe sprečavanja prevara ili obaveza na osnovu međunarodnih ugovora i konvencija, državna tela, u skladu sa zakonskim obavezama Kompanije (NBS, UOS, Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava, pravosudna i druga državna tela ili revizorske kuće), finansijske institucije (banke) i institucije za platni promet, pružaoci informatičkih rešenja, usluga asistencije, usluga obrade odštetnih zahteva, zdravstvene ustanove, advokati, tehnički konsultanti i stručnjaci kao što su veštaci, procenitelji, servisi, pružaoci usluga štampe, dostave, skladištenja ili uništavanja poslovne dokumentacije, marketinški i drugi poslovni partneri, obrađivači koji lične podatke obrađuju u ime Kompanije, isključivo u skladu s ugovorom koji smo sa njima zaključili. Vaši lični podaci neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Kompanije.

Kompanija obrađuje podatke o ličnosti, u svrhu zaštite svojih legitimnih interesa:

 • otkrivanja i sprečavanja prevara u osiguranju, pokušaja prevare u osiguranju i drugih krivičnih dela prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, rešavanja odštetnih i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;
 • informisanja o uslugama Kompanije – direktno oglašavanje, na osnovu javno objavljenih podataka, o pogodnostima naših proizvoda osiguranja, istraživanje tržišta i zadovoljstva korisnika u vezi s pružanjem usluga Kompanije.

U vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup ličnim podacima – da li se i koji Vaši podaci o ličnosti obrađuju,
 • pravo na ispravku i dopunu podataka – netačnih i nepotpunih podataka,
 • pravo na anonimizaciju/brisanje podataka i pravo na ograničenje obrade podataka – uz prethodno ispunjenje zakonskih uslova,
 • pravo na opoziv pristanka – koje ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva,
 • pravo na prigovor na obradu,
 • pravo na podnošenje pritužbe povereniku,
 • pravo na prenos podataka,
 • pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući i profilisanje.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući i opoziv pristanka za obradu, možete ostvariti u svakom trenutku, lično, isključivo pismeno (na obrascu koji se nalazi na internet stranici Kompanije ili u slobodnoj formi), uz nesumnjivu potvrdu vašeg identiteta. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhu za koju smo ih prikupili ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

Preduzimamo sve potrebne mere da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti od otkrivanja, izmene, neovlašćenog pristupa i zloupotrebe, gubljenja i uništenja kao i odgovarajuće tehničke i organizacione mere informacione bezbednosti da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke, mere kontrole pristupa podacima, kontrole prenosa i dostupnosti podataka o ličnosti. Ugovorom regulišemo sa našim obrađivačima podataka da i oni štite Vaše podatke o ličnosti. Zaštita podataka o ličnosti u slučaju potrebe reosiguranja, shodno Zakonu o osiguranju, reguliše se zaključenjem posebnog ugovora sa reosiguravačem koji vrši dalji prenos rizika u zemlji ili u inostranstvu. U retkim slučajevima prenosa podataka o ličnosti u druge države, isti se vrši u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim sporazumima uz primenu odgovarajućih mera zaštite (standardne ugovorne klauzule, sertifikati, ugovorne odredbe između rukovaoca i obrađivača uz odobrenje Poverenika).

Ako imate bilo kakva pitanja o korišćenju svojih ličnih podataka ili smatrate da je Kompanija obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, e-mejlom ili poštom:

 • besplatni telefonski broj 0800 386 286
 • i-mejl: zastitapodataka@dunav.com
 • pisano na adresu: Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o.Beograd, Makedonska 4.

U cilju zaštite svojih osnovnih prava i sloboda u vezi sa obradom podataka o ličnosti, možete podneti prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

 • adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd
 • i-mejl: office@poverenik.rs
 • telefon: +381 11 3408 900.

Preuzmite obrasce:

Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti
Pristanak na obradu podataka o ličnosti u marketinške svrhe
Opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti u marketinške svrhe