Осигурајте животиње на свом имању
Здравље животиња може бити изложено бројним ризицима који доводе до њиховог угинућа или принудног клања. Осигурајте се на време и обезбедите финансијско покриће у случају последица које ови ризици могу да оставе.

Предмет осигурања

Предмет осигурања могу бити све врсте и категорије копитара, говеда, оваца, коза, свиња, кокошака, ћурки, морки, паунова, фазана, патака, гусака, паса, пастрмки, нерчева, пчела и егзотичних животиња у ЗОО-вртовима.

Покривени ризици

Основни ризици:

  • Угинуће осигуране животиње од болести или приликом несрећног случаја
  • Принудно клање осигуране животиње због болести или несрећног случаја, када животињи прети непосредна опасност да угине (принудно клање из нужде)
  • Принудно клање или убијање животиње када је због болести или несрећног случаја постала неупотребљива за било коју сврху и нема изгледа да се то стање лечењем измени (принудно клање из економских разлога)

Допунски ризици:

  • Губитак телета или ждребета при порођају, губитак приплодне способности јуница, крава и мушких приплодних грла, крађа паса

Важна питања

Како се одређује висина премије?

Висина премије, то јест цена осигурања одређује се након извршеног прегледа од стране стручног лица из „Дунав осигурања“, и зависи од услова држања, неге и исхране животиња, као и од оствареног резултата у претходном периоду осигурања.
Премија са порезом за једну приплодну краву тржишне вредности 120.000 РСД, која је осигурана на годину дана, за осигурање од основних ризика, при оптималним условима држања, износи 8.505 РСД.

Како се одређује вредност на коју се осигуравају животиње?

Под вредношћу грла (која представља горњу границу за одређивање суме осигурања) подразумева се тржишна вредност грла у моменту закључења осигурања и она не може премашити стварну вредност грла. Младе животиње се осигуравају на ону вредност коју ће постићи до краја трајања осигурања. Осигуравач може, за поједине врсте и категорије животиња, да лимитира суме осигурања.

Како се плаћа премија осигурања?

Осигуравач и осигураник или уговарач осигурања договарају начин плаћања премије приликом закључења уговора о осигурању животиња, а уговарач осигурања, у зависности од уговореног начина плаћања, може стећи право на попуст по овом основу.

Да ли постоје искључења из осигурања?

Предмет осигурања не могу бити оболеле животиње или животиње за које се верује да болују од неке болести, затим штете које настају као последица неправилне и лоше исхране, лоших смештајних услова, неблаговременог лечења оболелих животиња, хируршких захвата и лечења које су предузимали лаици, као и због земљотреса и нуклеарне експлозије, крађе или нестанка животиње и друго. Опасности које нису обухваћене осигурањем наведене су у члану 22. Општих услова за осигурање животиња.

Која су права и обавезе осигураника?

Осигураник има право да оствари накнаду уколико се оствари осигуран случај. Приликом наступања осигураног случаја, власник је у обавези да предузме одговарајуће радње, како у циљу лечења тако и у циљу евентуалног максималног искоришћења спасених остатака приликом угинућа односно принудног клања. Принудно клање из економских разлога предузима се само на основу писаног одобрења ветеринара осигуравача. Осигураник је у обавези да осигуравачу омогући вршење редовних контрола и ревизија. Обавезе осигураника у случају када осигурано грло оболи или наступи осигурани случај наведене су у члану 27. Општих услова за осигурање животиња.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање усева и плодова

Код усева и плодова, штете су готово редовна појава. Осигурањем усева и плодова, чак и у случају тоталних штета, обезбеђујете могућност да обновите производњу наредне године и да своју егзистенцију не доведете у питање.

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Каско

Заштитите своје возило, ослушните шапат мотора и крените!
Уколико желите да се заштитите у случају материјалне штете на свом возилу, у земљи и иностранству, ту је каско осигурање. Не дозволите да вас било шта изненади.