Raspolaganje besplatnim akcijama „Dunav osiguranja“

objavljeno 18.04.2022.

Ministarstvo privrede Republike Srbije, 12. aprila 2022. godine, donelo je Rešenje o prenosu društvenog kapitala Kompanije „Dunav osiguranje“ bez naknade na zaposlene, bivše zaposlene i penzionere Kompanijе, a „Dunav Stockbroker“, kao ovlašćeno brokersko-dilersko društvo, podnelo je zahtev za registraciju akcija i akcionara u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (Centralni registar HoV). Nakon provere podnete dokumentacije, Centralni registar će registrovati akcije i od tog trenutka lica koja su upisala akcije postaju akcionari Kompanije i akcijama mogu slobodno raspolagati.

Put do daljeg raspolaganja akcijama vodi kroz nekoliko koraka u zavisnosti od toga da li akcionar već ima ili pak nema otvoren vlasnički račun kod brokersko-dilerskog društva.

Ukoliko akcionar već ima otvoren vlasnički račun kod „Dunav Stockbroker“-a i prilikom upisa akcija je dao saglasnost da se one upišu na taj račun, njegove akcije će na tom računu automatski biti registrovane i moći će njima da raspolaže, tj. da ih prenese na drugo lice ili da ih proda i dr.

Ako prilikom upisa akcija nije data saglasnost da se one upišu na vlasnički račun koji se vodi kod „Dunav Stockbroker“-a ili akcionar nema ranije otvoren vlasnički račun, njegove akcije će se voditi na privremenom računu kod Centralnog registra. Da bi akcionar mogao dalje da raspolaže akcijama, prethodno će morati da otvori vlasnički račun kod „Dunav Stockbroker“-a ili nekog drugog člana Centralnog registra i da ispostavi nalog za prenos akcija sa privremenog na vlasnički račun.

Da bi se krenulo u proces trgovanja akcijama, naredni koraci takođe zavise od toga da li akcionar već ima otvoren vlasnički račun ili ga nema. Akcionari koji već imaju otvoren vlasnički račun potrebno je da obnove postojeći ugovor o pružanju investicionih usluga, što mogu učiniti u prostorijama „Dunav Stockbroker“-a na sedmom spratu poslovne zgrade u Kolarčevoj ulici broj 7. Sa sobom treba da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Potom otvaraju namenski novčani račun za trgovanje hartijama od vrednosti u bilo kojoj banci koja je član Centralnog registra, pri čemu treba da ponesu ugovor o pružanju investicionih usluga sklopljen sa brokerskom kućom, tj. sa „Dunav Stockbroker“-om. Kopiju ugovora o otvaranju namenskog novčanog računa ili kopiju kartice tog računa, na kojoj se jasno vidi broj računa i potpis klijenta, dostavljaju zatim „Dunav Stockbroker“-u.

Ukoliko akcionar nema otvoren vlasnički račun, neophodno je da sklopi ugovor o pružanju investicionih usluga sa „Dunav Stockbroker“-om ili nekim drugim članom Centralnog registra (za šta je potrebna važeća lična karta ili pasoš), da potom otvori vlasnički račun hartija od vrednosti i da preknjiži akcije na taj račun. Naknada za otvaranje vlasničkog računa može se uplatiti pre dolaska u „Dunav Stockbroker“ prema sledećim instrukcijama: Primalac: BDD Dunav Stockbroker, Svrha uplate: Otvaranje vlasničkog računa u CRHoV-u, Broj računa: 200-2295850101033-39. Trošak otvaranja vlasničkog računa u Centralnom registru HoV iznosi 600 RSD ako se ugovor sklapa sa „Dunav Stockbroker“-om, a ukoliko se akcionar odluči za neku drugu brokersku kuću, taj trošak se može razlikovati. Zatim se otvara namenski novčani račun za trgovanje hartijama od vrednosti u bilo kojoj banci koja je član Centralnog registra. U Banci „Poštanska štedionica“ to se može učiniti i pre sklapanja ugovora s brokerom, te je prilikom dolaska u brokersku kuću potrebno da akcionar ponese kopiju ugovora o otvaranju računa ili karticu tog računa. Na taj način se skraćuje postupak, te akcionar ne treba ponovo da dolazi u brokersku kuću kako bi doneo podatke o broju namenskog novčanog računa, što će morati da učini ukoliko račun otvara u nekoj drugoj banci.

Kada akcionar odluči da trguje na berzi, treba da ima u vidu da je za određivanje cene akcija relevantna jedino tržišna vrednost akcija, a to je zapravo cena po kojoj je realizovano poslednje trgovanje određenim akcijama i ona se može menjati neograničeni broj puta u toku jednog trgovačkog dana, ali u okviru određenih raspona vrednosti za taj dan. Na berzi se trguje radnim danima od 9:30 do 14:00 časova. Cena akcija koje se, poput akcija „Dunav osiguranja“, nalaze na otvorenom tržištu (Open market), u toku jednog trgovačkog dana može pasti ili porasti najviše 30% u odnosu na cenu koju je akcija imala na zatvaranju prethodnog trgovačkog dana. To je ujedno i cena akcije na otvaranju narednog dana.

Zakonom o porezu na dohodak građana propisana je obaveza plaćanja poreza na kapitalni dobitak, te nakon prijema potvrde o prodaji akcija klijenti imaju zakonsku obavezu da se obrate lokalnoj filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta  radi podnošenja poreske prijave i utvrđivanja visine poreza na kapitalnu dobit.

Detaljno opisane sve korake koje je potrebno da akcionari preduzmu kako bi raspolagali svojim akcijama mogu da pročitaju u prezentaciji koja je dostupna putem linka: https://www.dunavstockbroker.com/akcionari-dunav-osiguranja/.

Pročitajte