Plovite mirnim vodama!
Plovidba na vodi, pored lepog iskustva, treba da nosi i sigurnost. Osigurajte se na vreme i krenite u bezbrižnu plovidbu.

Plovila na unutrašnjim vodama

Ovo osiguranje namenjeno je putničkim brodovima, hidrokrilnim brodovima, brodovima-restoranima, teretnim brodovima – samohotkama, potiskivačima, tegljačima, tehničkim plovnim objektima, baržama, tegljenicama, bagerima, pristanima, splavovima-restoranima, ribarskim brodovima i drugim plovilima.
Neki od osnovnih rizika koji su pokriveni jesu potpuni gubitak plovnog objekta usled plovidbene nezgode, elementarne nepogode, požara, nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju ili premeštanju tereta, eksplozije, udara kopnenog prevoznog sredstva, krađe ili otmice celog plovnog objekta, nepažnje zapovednika ili članova posade, provalne krađe i razbojništva, te nezgode na brodu prilikom dokovanja.
Pored osnovnih rizika, možete ugovoriti i šire i puno pokriće.
Dodatno možete zaključiti i pokriće odgovornosti brodara (P&I).

Čamci na unutrašnjim vodama

Ovim osiguranjem mogu se osigurati jahte, čamci, hidrogliseri, jedrilice, drvarice skele, splavovi, pontoni, kućice na splavu, pontonski mostovi.
Pod osnovnim rizicima podrazumeva se potpun gubitak nastao usled plovidbene nezgode, nevremena, brodoloma, udara groma, zemljotresa, sudara s drugim plovnim objektom, udara u obalu, požara, posledica skrivene mane na trupu čamca ili pogonskom motoru, eksplozije, provalne krađe ili nasilnog oduzimanja celog čamca, oštećenja usled zle namere ili nepažnje od strane trećih lica ili nekih drugih oštećenja.
Pored osnovnih rizika, moguće je ugovoriti i puno pokriće.

Odgovornost vlasnika čamaca prema trećim licima

Svi vlasnici čamaca sa sopstvenim pogonom, snage motora preko 15kW, koji se saglasno propisima o registraciji čamaca unose u odgovarajući upisnik, dužni su da osiguraju svoj čamac od odgovornosti za štetu koju upotrebom čamca pričine trećim licima.
Osigurani rizici su smrt, povreda tela, narušavanje zdravlja.
Možete zaključiti i dodatno dobrovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika plovnih objekata. Tim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom plovnog objekta koja nastaje uništenjem odnosno oštećenjem stvari.

Odgovornost iz delatnosti marina i opravljača plovnih objekata

Osiguravač odgovornosti iz delatnosti marina obavezan je da osiguraniku plati sve štete pričinjene trećim licima, nastale kao posledica njegove odgovornosti ili odgovornosti lica za koje on odgovara.
Osiguranje odgovornosti osiguranika kao opravljača plovnih objekata pruža pokriće za pričinjene štete i/ili troškove trećim licima, usled dokazane krivice ili krivice lica za koje osiguranik odgovara.

Osiguranje brodova u izgradnji

Predmet osiguranja su brodovi u izgradnji dok se nalaze u brodogradilištu ili u drugim prostorijama brodograditelja, u luci ili mestu gradnje gde se brodogradilište nalazi, od postavljanja kobilice do završetka probnih vožnji. Osim broda, predmet osiguranja su i brodske mašine, oprema i materijal potreban za izgradnju, još pre unošenja u brod.

Važna pitanja

Koji rizici spadaju u šire i puno pokriće kod osiguranja plovila na unutrašnjim vodama?

Pored osnovnog rizika, neki od rizika iz šireg pokrića podrazumevaju i delimično pokriće oštećenja na trupu, motorima, propelerima, pogonskim mašinama, opremi i inventaru.
Pod punim pokrićem podrazumeva se najšire pokriće delimičnih oštećenja, troškovi uklanjanja oštećenog plovnog objekta ili olupine po nalogu nadležnog organa, ali samo do 10% osiguranog iznosa.

Šta podrazumeva pokriće odgovornosti brodara (P&I)?

P&I (Protecting & Indemnity) je uslugа kоја pоdrаzumеvа učlаnjеnjе vаšеg plоvnоg оbјеktа u nеki оd vоdеćih еvrоpskih P&I klubоvа, u cilјu оbеzbеđеnjа mеđunаrоdnо priznаtоg pоkrićа оdgоvоrnоsti brоdаrа zа štеtе nаstаlе iz upоtrеbе brоdа: prеmа trеćim licimа, putnicimа, pоsаdi, prеuzеtоm tеrеtu, zа еkоlоškе štеtе itd.

Šta podrazumeva puno pokriće osiguranja čamaca na unutrašnjim vodama?

Obuhvaćena su i sva delimična oštećenja na trupu, na pogonskim motorima, opremi i inventaru osiguranog čamca, kao i provalna krađa, uz uslov da su otuđeni delovi bili smešteni u zaključanom prostoru. Osiguranjem su, u granicama pruženog pokrića, pokriveni i razumno učinjeni troškovi spasavanja ukoliko je ono bilo uspešno. U slučaju neuspelog spasavanja, troškovi takvog spasavanja nadoknadiće se samo ako su učinjeni uz izričitu saglasnost osiguravača.

Šta su osigurani rizici za odgovornost iz delatnosti marina?

Štete na plovnom objektu dok se ovaj nalazi pod nadzorom osiguranika radi čuvanja i održavanja u prostoru marine, ili ako je napustio marinu zbog izvođenja radova koji se ne mogu izvesti u prostoru marine, pod uslovom da je brod sve vreme pod nadzorom; štete na demontiranim delovima broda u krugu marine, isključujući krađu ili nestanak demontiranog dela; šteta od provalne krađe stvari na brodu i njemu pripadajućih delova dok se nalaze u prostoru marine; šteta usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećeg lica, sa izuzetkom radnika osiguranika i njegovih kooperanata; štete na imovini trećih lica.

Šta su osigurani rizici za odgovornost opravljača plovnih objekata?

Štete nastale na plovnom objektu, brodskoj opremi, rezervnim delovima ili teretu dok je plovni objekat kod osiguranika; štete nastale na imovini trećih lica; troškovi i naknade u vezi sa sopstvenom odgovornošću za gubitak života ili povrede tela koje su prouzrokovane neposredno ili posredno; troškovi odbrane od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete iz osnova delatnosti do kojih je došlo na plovnim objektima ili zbog njih, dok su bili u državini osiguranika.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranje lične imovine

Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Putno osiguranje ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti koje ugrožavaju vaše putovanje, ali svakako ublažava njihove posledice …

Osiguranja imovine za poslovne korisnike

Ukoliko ste poslodavac koji se odgovorno brine o svojim investicionim ulaganjima i ostalim plodovima mukotrpnog rada, zaključite osiguranje od požara i drugih opasnosti ili neko drugo osiguranje.

Osiguranje robe u prevozu

Roba u transportu podložna je oštećenju. Uvek se brinemo da li će bezbedno stići do krajnjeg odredišta. „Dunav osiguranje“ je siguran partner za vlasnike robe, za špeditere, prevoznike u drumskom, železničkom i u poštanskom saobraćaju.