Premostite štete i obezbedite sebi neometan rad
Mnogobrojne opasnosti mogu naneti ogromnu štetu vašoj kompaniji i ostaviti nepremostive posledice po vaše poslovanje – mislite o tome na vreme.

Osiguranje imovine od požara

Predmet osiguranja mogu biti različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, nameštaj, mašine, aparati, uređaji, zalihe, novac i slično. Osigurani su od osnovnih rizika (požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad itd), kao i od brojnih dopunskih rizika u zavisnosti od vaših potreba.

Ukoliko ste zaključili osiguranje imovine od požara, možete ugovoriti i osiguranje od prekida poslovanja zbog ostvarenja rizika koji je predmet osiguranja.

Osiguranje imovine od provalne krađe i razbojništva

Predmet osiguranja mogu biti nameštaj, uređaji, mašine, zalihe, umetnička dela, knjige, zbirke, vredni predmeti, gotov novac u raznim smestištima, menjačnicama, bankama i u prenosu, a takođe i dragocenosti, menice, čekovi, akcije i sl. Osiguravajuća zaštita se pruža od izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva, kao i od posledica obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

Osiguranje stakla od loma

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja predmeta osiguranja (svih vrsta stakala i ogledala, ploča od mermera i veštačkog kamena, sanitarija, uličnih ogledala, spomenika od kamena, betona i metala, reklamnih panoa, neonskih i LED neonskih cevi, svetlećih natpisa i reklama) usled ostvarenja bilo kojih opasnosti.

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja mašina, mašinskih uređaja, aparata, instalacija, dalekovoda, kablovskih vodova, cevovoda, naftovoda, gasovoda i toplovoda, instalacija centralnog grejanja i klimatizacije, liftova, računara i dr. usled nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, kao i usled nespretnosti, nehata i zle namere radnika ili drugih lica. Uz osiguranje mašina od loma, možete ugovoriti i osiguranje od prekida poslovanja zbog loma mašina, kao i osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od šteta nаstаlih kао pоslеdica оštеćеnjа ili uništеnjа prоizvоdnе оprеmе uslеd nеzgоdе u pоgоnu.

Osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja

Prеdmеt оsigurаnjа su еlеktrоnski rаčunаri i slični urеđајi sа оprеmоm, pоmоćnе mаšinе, klimа uređaji, kao i еnеrgеtski urеđајi i instаlаciје. Osigurani su od požarnih rizika, delovanja vode i pare, loma mašina, provalne krađe i razbojništva i dr. Ako se tako posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i materijalna vrednost nosača spoljnih podataka, vrednost podataka na nosačima podataka, kao i troškovi za najam drugog računara.

Osiguranje prenosivih uređaja, aparata, instrumenata i računarske tehnike

Predmet osiguranja su prenosivi aparati, uređaji, instrumenti i računarska tehnika koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, dijagnostiku (medicinsku i tehničku), merenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, kao i za obradu podataka. Osigurani rizici su uništenje, oštećenje ili nestanak osigurane stvari za vreme upotrebe i uskladištenja, kao i za vreme prevoza, a osiguranje se odnosi na požar, udar groma, eksploziju, oluju, grad, poplavu i bujice, izlivanje vode iz instalacija, lom mašina, provalnu krađu i razbojništvo i druge opasnosti.

Osiguranje zaliha u hladnjačama

Zalihe robe za prodaju ili zalihe u fazi prerade smeštene u hladnjačama možete osigurati od osnovnih rizika (posledične štete usled kvara uređaja za hlađenje i instalacija, požar, udar groma, eksplozija, oluja, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine, grad, pad letelice, manifestacije i demonstracije, provalna krađa) i brojnih dopunskih rizika u zavisnosti od vaših potreba.

Оsigurаnjе оbјеkаtа u izgrаdnji i/ili mоntаži

Оsigurаnjе оbјеkаtа u izgrаdnji/montaži može se zaključiti zа svе tipоvе grаđеvinskih/montažnih оbјеkаtа i kоnstrukciја, kao i za njihove rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje i sanacije. Ovo osiguranje pruža sveobuhvatno pokriće s obzirom na to da se pored direktne štete na radovima može pokriti i odgovornost izvođača radova za štete pričinjene trećim licima.

Biznis Bonus paketi

Biznis bonus pakete kreirali smo za potrebe malih pravnih lica i preduzetnika. Ovi paketi nude kombinovano osiguravajuće pokriće kroz obavezan osnovni paket (sadrži osiguranje od požara i drugih opasnosti, osiguranje od provalne krađe i razbojništva, lom stakla, osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja), kao i izborna pokrića specifična za vašu delatnost, te naposletku bonus pokrića.

Iz naše palete paketa preporučujemo vam:

  • Paket za trgovinsku delatnost
  • Paket za proizvodnju i zanatstvo
  • Paket za ugostiteljsku delatnost
  • Paket za uslužne delatnosti nege i ulepšavanja
  • Paket za uslužne delatnosti – biroi, kancelarije i agencije

U zavisnosti od obima poslovanja i potreba vaše firme, Kompanija „Dunav osiguranje“ može vam ponuditi širok dijapazon ostalih usluga sa različitim vrstama osiguravajućih pokrića i rizika.

Važna pitanja

Od čega zavisi visina premije?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, načina ugovaranja, trajanja osiguranja, obima i širine pokrića, kao i drugih elemenata koji se tiču rizika u određenoj vrsti osiguranja.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalan iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika. U slučaju uništenja ili nestanka stvari, visina naknade utvrđuje se prema vrednosti osigurane stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrednost ostatka, ukoliko ga u konkretnom slučaju ima, a ukoliko je došlo do oštećenja – u visini troškova opravke uz umanjenje za iznos procenjenog rabaćenja (ukoliko nije drugačije ugovoreno) i vrednosti ostatka.

Koja sve osiguranja imovine postoje?

Pored navedenih, u ponudi Kompanije „Dunav osiguranje“ postoje osiguranja imovine koja pokrivaju mnogobrojne rizike i koja možete zaključiti u zavisnosti od svojih potreba, poput osiguranja sportskih, umetničkih i sličnih priredbi od atmosferskih padavina, osiguranja izlagača na sajmovima, osiguranja imovine od svih rizika, osiguranja elektroprivrednih organizacija, rudnika i drugih velikih poslovnih subjekata, kao i osiguranje produžene garancije i dr.

Mogu li da osiguram solarne panele i druge obnovljive izvore energije?

Da, naša kompanija osigurava različite vrste obnovljivih izvora energije ( mini-hidroelektrane, vetro-parkove, solarne panele itd) od rizika za koje je ugovarač osiguranja zainteresovan, kako tokom faze izgradnje tako i tokom upotrebe (požarni rizici, lom mašina i sl.).

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Briga o zdravlju postala je jedan od najvažnijih izazova s kojima živimo. Zaključite polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i obezbedite sebi ili svojim zaposlenima brzu medicinsku zaštitu.

Ostala osiguranja od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti pokriva se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica. Zaključite osiguranje …

Osiguranje robe u prevozu

Roba u transportu podložna je oštećenju. Uvek se brinemo da li će bezbedno stići do krajnjeg odredišta. „Dunav osiguranje“ je siguran partner za vlasnike robe, za špeditere, prevoznike u drumskom, železničkom i u poštanskom saobraćaju.