Kome je namenjeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao viši nivo zdravstvene zaštite, namenjeno je licima koja u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju:

 • imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji,
 • koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem ili
 • koja nisu  uključena u obavezno zdravstveno osiguranje.

Ovo osiguranje namenjeno je i stranim državljanima koji privremeno borave u Republici Srbiji.

Za koga i kako se ugovara dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Osiguranje može da se ugovori:

 • za svako lice, bez obzira na godine života
 • bez obavljanja lekarskog pregleda.

U slučaju ugovaranja dvostruke osigurane sume podlimiti se uvećavaju za 20%.

Trajanje i teritorijalna važnost ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju?

Ugovor o osiguranju se zaključuje na određeno vreme, najviše do godinu dana, sa mogućnošću produžetka.
Ugovoreno osiguravajuće pokriće važi samo na teritoriji Republike Srbije.

Kako se ugovara osiguravajuće pokriće?

Ugovaranje ovog osiguranja podrazumeva:

 •  osnovno osiguravajuće pokriće i
 • prošireno osiguravajuće pokriće

U okviru osnovnog pokrića  osiguravač nadoknađuje tj. pokriva troškove:

 • neophodnog lečenja:  ambulantnog lečenja, kupovine lekova propisanih od strane ovlašćenog lekara, nabavke sanitetskog materijala neophodnog pri saniranju povreda, nabavke privremenih ortopedskih pomagala propisanih od strane ovlašćenog lekara, obavljanja neophodnih dijagnostičkih procedura, lečenja u zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite, fizikalnu vanbolničku terapiju, patronažnu negu, homeopatiju i akupunkturu, kao i lečenja u specijalizovanoj klinici, ukoliko je ono neophodno, troškove hitnog stomatološkog lečenja.
 • neophodnog prevoza: do zdravstvene ustanove i od zdravstvene ustanove do mesta boravka osiguranika.

Prošireno osiguravajuće pokriće ugovara se uz osnovno osiguravajuće pokriće i uz plaćanje dodatne premije, a nadoknađuje tj. pokriva troškove:

 • zdravstvene zaštite trudnica
 • porođaja i
 • zdravstvene zaštite novorođenog deteta.

Određivanje premije  osiguranja i način plaćanja premije

Premija osiguranja se određuje prema: pristupnoj starosti i polu osiguranika, vrsti i svrsi boravka, ugovorenoj osiguranoj sumi, trajanju osiguranja, širini pokrića i drugim osnovama.
Premija se plaća u dinarima, u rokovima utvrdjenim ugovorom o osiguranju, odnosno polisom.
Ukoliko je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik, fizičko lice strani državljanin, dužan je da plati premiju unapred i u celosti pri zaključivanju ugovora o osiguranju.

VAŽNE NAPOMENE!

Pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. naš operater će vas uputiti u jednu od  zdravstvenih ustanova u kojoj možete ostvariti svoja prava prema  ugovorenom nivou pokrića i ugovorenom vremenu trajanja osiguranja, a i u skladu sa Posebnim uslovima. Ugovor o Dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na svim prodajnim mestima Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o, a dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefonski broj 0800 386 286.

Preuzmite uslove osiguranja

Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi za DZO