Doneto Rešenje o prenosu društvenog kapitala Кompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. na zaposlene bez naknade

objavljeno 13.04.2022.

Obaveštavamo sve zaposlene i bivše zaposlene Кompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd i zaposlene i bivše zaposlene kontrolisanih društava Кompanije da je Ministarstvo privrede Republike Srbije, dana 12. aprila 2022. godine, donelo Rešenje br. 023-02-00036/2022-05-1268/02-1204 o prenosu društvenog kapitala Кompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. bez naknade na zaposlene. Istog dana Rešenje je dostavljeno Кompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. i konačno je u upravnom postupku.

Spisak lica koja su stekla pravo na akcije bez naknade dat je u prilogu Rešenja i čini njegov sastavni deo. Rešenje predstavlja osnov za upis u registar kod nadležnog organa.

Svim licima sa spiska koja su stekla pravo na akcije bez naknade biće dostavljena potvrda o sticanju akcija bez naknade, a na kućnu adresu biće poslato i obaveštenje licima koja to pravo nisu ostvarila.

Кompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. je preko ovlašćenog brokersko-dilerskog društva podnela zahtev za upis akcija i akcionara u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Pročitajte