Budite bezbrižni od setve do žetve!

Sve je spremno za setvu. Obavili ste neophodnu analizu i prihranu zemljišta, ali briga o eventualnoj suši zemljišta,  koja vam može ugroziti poljoprivredne prinose i dalje postoji. Ne brinite, predstavljamo vam novi proizvod za osiguranje od nedostataka vlažnosti zemljišta (suše) baziran na primeni indeksa, koji je namenjen pravnim i fizičkim licima, vlasnicima poljoprivrednih dobara na teritoriji AP Vojvodina.

U pitanju je jedinstven proizvod, sa metodologijom utvrđivanja prava na naknadu koja do sada nije viđena na srpskom tržištu osiguranja. Proizvod je rezultat poslovne saradnje između Kompanije Dunav osiguranje, renomiranog svetskog reosiguravača „SWISS RE“, kao i društva „VanderSat BV Holandija“, globalnog pružaoca usluga u oblasti satelitskog prikupljanja komercijalnih podataka putem mikrotalasnih  zapažanja, uključujući vlažnost zemljišta, temperaturu i vegetaciju.

PREDMET OSIGURANJA:

Poljoprivredna dobra pod kulturama:

 • kukuruza
 • soje
 • šećerne repe.

OSIGURANI RIZIK:

 • akumulirani nedostatak vlažnosti zemljišta.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

 • vеоmа flеksibilаn nаčin ugоvаrаnjа оsigurаnjа
 • osiguranje se može zaključiti najkasnije do 01. juna tekuće godine, za fiksni vremenski period osiguranja od 15. juna do 14. avgusta (oba dana uključena)
 • dva su modela ugovaranja – sa maksimalnom isplatom do 24% ili do 40% od ugovorene sume osiguranja
 • maksimalan iznos sume osiguranja za dobra pod kukuruzom i sojom je 1.000 EUR po hektaru, a za šećernu repu 2.000 EUR po hektaru
 • merenje nedostatka vlažnosti zemljišta beleži se u dve faze, od 15. juna do 14. jula (faza I), i od 15. jula do 14. avgusta (faza II)
 • visina naknade iz osiguranja se utvrđuje na osnovu ugovorenog modela, faze i nivoa nedostatka vlažnosti zemljišta
 • pravo na isplatu naknade iz osiguranja nastaje kada je akumulirani dnevni nedostatak vlažnosti zemljišta u odnosu na višegodišnji prosek jednak ili iznad ugovorene granice indeksa
 • u zavisnosti od visine odstupanja vrednosti indeksa iznad ugovorene granice, utvrđuje se nivo nedostatka vlažnosti zemlјišta za svaku fazu, kао i visina naknade kao udeo od sume osiguranja
 • ukupna visina naknade za cео period trajanja osiguranja predstavlјa zbir udela od sume osiguranja utvrđenih u obe faze merenja
 • jedini i isklјučivi osnov za utvrđivanje naknade iz osiguranja prеdstаvlјајu podaci o nedostatku vlažnosti zemlјišta pruženi i obrađeni od strane pružaoca podataka i obračunskog agenta, kоmpаniје „VanderSat Bv“ Holandija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa vašim potrebama možete dobiti na prodajnim mestima Kompanije.