Осигурајте своју робу од утовара до истовара
Роба у међународном и домаћем транспорту изложена је разним опасностима и непожељним догађајима. Ослободите се ризика од финансијског губитка ако дође до оштећења робе у транспорту.

Осигурање робе у превозу – карго осигурање

У зависности од специфичних потреба клијената, флексибилно формирамо различите модалитете осигуравајућег покрића:

  • Основни осигуравајући ризици су саобраћајна незгода, елементарна непогода, пожар, експлозија
  • Сви транспортни ризици (AAR) укључују основне ризике, манипулативне ризике (лом, цепање амбалаже, улубљење, љуштење, огреботине и деформације предмета, мирис, додир са другом робом, расипање непаковане и ринфузне робе, прокиснуће, рђу, оксидацију), крађу и злонамерно и противправно деловање трећег лица
  • Специјални ризици: ризици везани за специфичну природу робе
  • Ратни и политички ризици

Осигурање од одговорности шпедитера

Шпедитер као отпремник осигурава се од одговорности за штете које при обављању своје шпедитерске делатности, а у вези са извршењем уговора о отпремању (шпедицији), причини физичком или правном лицу које наручује шпедитерске услуге.
Шире покриће подразумева укључене послове складиштења пошиљке, као и припреме пошиљака за отпрему: паковање, разврставање, обележавање пошиљака, мерење количине и тежине, утовар, истовар и претовар уз зарачунавање додатне премије.

Одговорност превозиоца у међународном и домаћем друмском превозу

Постарајте се да роба која путује међународним или домаћим превозом сигурно стигне на жељену локацију. Закључите осигурање од одговорности превозиоца у међународном и домаћем друмском превозу и послујте растерећено.
Одговорност превозиоца (осигураника) према власнику пошиљака преузетих на превоз на основу закљученог уговора о превозу у складу је са одредбама Конвенције о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR) и Закона о уговорима о превозу у друмском саобраћају.

Осигурање царинског дуга у транзитном поступку

Уговором о осигурању царинског дуга у заједничком / националном транзитном поступку осигуравач гарант обавезује се да пружи осигуравајуће покриће за потенцијални царински дуг осигураника – носиоца у транзитном поступку.
Компанија „Дунав осигурање“ прихваћена је од стране домаћих и међународних царинских власти као гарант у NCTS систему.
На основу закљученог уговора, Компанија „Дунав осигурање“ издаје гарантну исправу у заједничком транзитном поступку, сходно одредбама Конвенције о заједничком транзитном поступку, или гарантну исправу у националном транзитном поступку, коју осигураник користи у националном транзиту, сходно одредбама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима.

Важна питања

Која је одговорност шпедитера према условима FIATA теретнице и да ли се може осигурати?

Да, и то по посебним условима. То је одговорност осигураника као организатора и уговорног возара робе према кориснику превоза за извршење међународног мултимодалног транспорта робе, преузете на превоз по FIATA теретници (FBL), и то за:
• доказани потпуни или делимични губитак пошиљке
• оштећења на пошиљци која су настала за време трајања осигурања
• штете настале услед закашњења у испоруци.

Које све ризике покрива осигурање од одговорности превозиоца у међународном и домаћем друмском превозу?

Основни ризици: потпуни или делимични губитак или оштећење робе, трошкови превоза и царине, трошкови уклањања и превоза остатака расуте и оштећене робе у цилју чишћења пута по наредби надлежних органа власти, трошкови спора и правних радњи те трошкови разумних покушаја спасавања робе.
Допунски ризици: штете настале као последица доказане крађе робе или крађе целог возила са робом, штете настале као последица квара уређаја за терморегулацију, штете на роби настале приликом њеног утовара на превозно средство или истовара са превозног средства које обавлја осигураник, штете услед закашњења у испоруци робе преузете на превоз, трошкови уништења оштећене робе.

Које су предности добијања гаранције путем осигурања царинског дуга у транзитном поступку?

Брзина и једноставност закључења осигурања, повољна цена осигурања, непостојање посебних накнада за обраду захтева и издавање гаранције.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Каско

Заштитите своје возило, ослушните шапат мотора и крените!
Уколико желите да се заштитите у случају материјалне штете на свом возилу, у земљи и иностранству, ту је каско осигурање. Не дозволите да вас било шта изненади.

Путно осигурање

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Осигурања имовине за пословне кориснике

Уколико сте послодавац који се одговорно брине о својим инвестиционим улагањима и осталим плодовима мукотрпног рада, закључите осигурање од пожара и других опасности или неко друго осигурање.