Нама се верује!

Проверите зашто!

Као акционарско друштво за послове осигурања, реосигурања, саосигурања и осталих услуга у овој области, ми смо једина кућа на домаћем тржишту регистрована за више од 180 услуга свих врста животних и неживотних осигурања.

Гарант сигурности и поверења је стручно знање запослених у служби најшире заштите осигураника и ажурне исплате штета у случају остварења ризика.

Сва истраживања на тржишту указују на то да смо синоним за осигурање и најјачи српски бренд у овој делатности. Озбиљно схватајући своју друштвену одговорност, улажемо у бројне спортске колективе и појединце, културне, научне и уметничке пројекте, са свешћу да само подршка правим вредностима води истинском напретку.

Наша визија је континуирана изградња и унапређење препознатљивости бренда на тржишту осигурања, у сврху остварења примарног циља – задовољства клијената.
Наша мисија је развој свести о осигурању као примарној потреби савременог човека и друштва. Желимо да поручимо да је осигурање сигурна инвестиција, а не трошак. Тако чувамо постојеће и стичемо нове пријатеље, увећавајући број наших клијената – истинских пријатеља.

Наша лична карта

 • Лидер на  домаћем тржишту осигурања, са широком палетом од преко 180 услуга и укупним тржишним учешћем од 27%
 • Бренд који заузима водећу позицију у свим видовима имовинских осигурања,  осигурања од ауто-одговорности, ауто-каска, осигурања од незгоде, осигурања робе у превозу, помоћи на путовању и осигурања од опште одговорности
 • Компанија са најдужом традицијом и искуством у Србији у области животних осигурања, и растом од преко 20% у последње две године
 • Синоним за висок степен ажурности у решавању штета – од 96,4%
 • Стабилан систем са адекватним техничким резервама, које гарантују исплату штета по свим уговорима о осигурању
 • Кућа дугорочне финансијске стабилности, обезбеђене коефицијентом адекватности капитала: однос расположиве и захтеване маргине солвентности је 237%, и то за неживотна осигурања 230% и за животна осигурања 315%
 • Развијена мрежа са 28 главних филијала и око 600 продајних места, која покрива територију целе Србије
 • Пословни гигант који брзином и флексибилношћу у раду представља стабилног и поузданог партнера у пословању
 • Ослонац успешнима и талентованима, који спада у ред друштвено најодговорнијих компанија у Србији
 • Успешан систем који послује по највишим светским стандардима управљања квалитетом
 • Носилац признања „Миљеник потрошача“ за најпознатији и најпопуларнији бренд на српском тржишту осигурања

Сертификати Компаније

 • ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом
 • ISO 10002:2018 Менаџмент квалитетом – Задовољство корисника – Смернице за поступање по приговорима у организацијама
 • ISO/IEC 27001:2013 Систем менаџмента безбедношћу информација
 • ISO/IEC 20000-1:2018 Информационе технологије – менаџмент услугама
 • ISO 22301:2019 Друштвена безбедност – Системи менаџмента континуитетом пословања
 • ISO 37001:2016 Систем менаџмента против мита
 • ISO 50001:2018 Систем менаџмента енергијом
 • ISO 14001:2015 Систем менаџмента животном средином
 • ISO 45001:2018 Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
 • ISO 55001:2014 Систем менаџмента имовином
 • ISO 30301:2019 Систем менаџмента записима
 • IQNet SR-10:2015 Систем менаџмента друштвеном одговорношћу

Пријатељ који ће увек остати пријатељ!