Уколико имате полису добровољног здравственог осигурања са уговореним допунским покрићем превентивног (систематског) прегледа, једноставно и брзо, попуњавањем онлајн захтева можете затражити, у термину који Вама одговара, извршење уговореног обима систематског прегледа у једној од здравствених установа наведених у Вашој полиси.

Подсећамо да жељени термин извршења систематског прегледа мора бити у периоду трајања осигуравајућег покрића.

Заштита података о личности

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Вашу приватност штити тако што податке о личности обрађујемо поштујући прописе о заштити података о личности искључиво на начин који је у складу са сврхом за коју су подаци прикупљени.
Вашим подацима могу имати приступ здравствене установе и асистентска кућа тј. обрађивачи који личне податке обрађују у име Компаније, искључиво у складу са закљученим уговором.
Сви запослени Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и пословни партнери одговорни су за поштовање начела заштите приватности.
Више информација о условима прикупљања и обраде података о личности можете наћи на следећем линку https://www.dunav.com/uslovi-koriscenja/.