Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje

Kompanija „Dunav osiguranje“ a. d. o, Beograd, Makedonska 4, i-mejl: zastitapodataka@dunav.com, telefon 0800 386 286, javno je akcionarsko društvo registrovano za obavljanje delatnosti osiguranja i jedina osiguravajuća kuća na domaćem tržištu koja je dobila dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja.
Kompanija „Dunav osiguranje“ a. d. o. (dalje u tekstu: Kompanija), kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti Kompanija prikuplja u svrhu zaključenja i ispunjenja kako ugovora o osiguranju tako i drugih ugovora, poštovanja pravnih obaveza za rešavanje prigovora u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem ugovora o osiguranju, raspodele rizika putem reosiguranja i saosiguranja ili ispunjenja druge zakonske obaveze. Podatke o ličnosti Kompanija obrađuje i u svrhu zaštite svojih legitimnih interesa:

 • otkrivanja i sprečavanja prevara u osiguranju, pokušaja prevare u osiguranju i drugih krivičnih dela prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, rešavanja odštetnih i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;
 • informisanja o uslugama Kompanije – direktno oglašavanje o našim pogodnostima, istraživanje tržišta i zadovoljstva korisnika u vezi s pružanjem usluga Kompanije.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, za napred navedene svrhe, jeste zaključivanje i ispunjenje ugovora o osiguranju, poštovanje pravnih obaveza i zaštita legitimnih interesa Kompanije, kao i Vaš pristanak.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, a kojom se – izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom – daje pristanak za obradu sopstvenih podataka o ličnosti. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na isti način na koji je i dat. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade pre njegovog opoziva. Saglasnost nije nužna za sve obrade podataka.

Kompanija podatke o ličnosti prikuplja direktno od Vas, ali i iz drugih izvora kao što su ugovarač osiguranja, javno dostupni izvori i isprave, druga osiguravajuća društva i udruženja i drugo. Za maloletno lice, koje nije navršilo 15 godina, saglasnost za obradu podataka o ličnosti daje roditelj koji ima roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Podaci o ličnosti koje Kompanija obrađuje

Kompanija obrađuje podatke o ličnosti koji su potrebni u gore navedene svrhe:

 • identifikacione i kontakt podatke;
 • podatke potrebne za zaključenje pojedinih ugovora o osiguranju;
 • podatke za ispunjenje obaveza iz pojedinih ugovora, odnosno za obradu i rešavanje odštetnih zahteva i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;,
 • posebne kategorije podataka;
 • telefonske snimke;
 • informacije i pojedinosti o računu;
 • podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara u osiguranju.

Podaci o ličnosti koje Kompanija prikuplja i obrađuje neophodni su za zaključenje i ispunjenje ugovora o osiguranju, zaštitu legitimnih interesa Kompanije, kao i za ispunjenje pravnih obaveza Kompanije, te ukoliko ne pružite podatke koji su nužni za određenu vrstu ugovora o osiguranju, nećemo biti u mogućnosti da ga zaključimo i ispunimo, a samim tim Kompanija neće biti u mogućnosti da ispuni svoje pravne obaveze.

Primalac podataka o ličnosti

Vaše podatke obrađujemo isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Ako je neophodno, Vašim podacima će imati pristup:

 • prodavci osiguranja;
 • reosiguravači i saosiguravači za potrebe preuzimanja viška rizika;
 • druga osiguravajuća društva za potrebe sprečavanja prevara ili obaveza na osnovu međunarodnih ugovora i konvencija;
 • državna tela, u skladu sa zakonskim obavezama Kompanije „Dunav osiguranje“ a. d. o. (NBS, UOS, Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava, pravosudna i druga državna tela ili revizorske kuće);
 • finansijske institucije (banke) i institucije za platni promet;
 • pružaoci informatičkih rešenja, usluga asistencije, usluga obrade odštetnih zahteva;
 • zdravstvene ustanove;
 • advokati, tehnički konsultanti i stručnjaci kao što su veštaci, procenitelji, servisi;
 • pružaoci usluga štampe, dostave, skladištenja ili uništavanja poslovne dokumentacije;
 • marketinški i drugi poslovni partneri;
 • obrađivači koji lične podatke obrađuju u ime Kompanije „Dunav osiguranje“ a. d. o, isključivo prema uputstvima Kompanije i u skladu s ugovorom koji smo sa njima zaključili.

Vaši lični podaci neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Kompanije „Dunav osiguranje“ a. d. o.

Automatizovana obrada ličnih podataka uključujući profilisanje

Kompanija donosi odluke na osnovu podataka o ličnosti koji se obrađuju automatizovanim sredstvima, kao što je to slučaj prilikom kupovine polisa osiguranja onlajn, ali i u svrhu direktnog oglašavanja.

Prava u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

U vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup ličnim podacima – prаvо dа zаhtеvаte infоrmаciјu о tоmе dа li se оbrаđuјu Vaši pоdаci о ličnоsti, о svrsi оbrаdе, о vrstаmа pоdаtаkа о ličnоsti kојi sе оbrаđuјu, o izvoru podataka, о primаоcu ili vrstаmа primаlаcа kojima Vaši podaci mogu biti dostavljeni, а pogotovo primаоcimа u drugim držаvаmа ili mеđunаrоdnim оrgаnizаciјаmа, о prеdviđеnоm rоku čuvаnjа pоdаtаkа о ličnоsti, o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući i profilisanje;
 • prаvо nа isprаvku i dоpunu podataka – pravo da se netačni i nepotpuni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave odnosno dopune;
 • pravo na brisаnjе podataka – podrazumeva pravo na brisanje podataka o ličnosti uz prethodno ispunjenje jednog od sledećih uslova: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuplјeni ili na drugi način obrađivani; opozvan je pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila a nema drugog pravnog osnova za obradu; podnet je prigovor na obradu;
 • pravo na оgrаničеnjе оbrаdе podataka – pravo da od Kompanije zahtevate ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ukoliko je ispunjen jedan od uslova: оspоrаvаte tаčnоst pоdаtаkа о ličnоsti, u rоku kојi nam оmоgućаvа prоvеru tаčnоsti pоdаtаkа о ličnоsti; ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; Kompaniji više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih Vi zatražite u cilјu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; uložili ste prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, a u toku je postupak procene da li pravni osnov za obradu od strane Kompanije preteže nad Vašim interesima,
 • pravo na prеnоsivоst – pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Kompaniji primate od Kompanije u strukturisаnоm, uоbičајеnо kоrišćеnоm i еlеktrоnski čitlјivоm оbliku, pravo da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Kompanije, kao i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti od strane Kompanije drugom rukovaocu, uz uslov da je obrada zasnovana na pristanku da se obrada vrši automatizovano,
 • pravo na opoziv pristanka – pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali pristanak, kao i putem i-mejla: zastitapodataka@dunav.com ili na besplatni info telefon 0800 386 286,
 • prаvo nа prigоvоr nа оbrаdu – pravo da u svakom trenutku Kompaniji uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, uključujući pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja i profilisanje, u meri u kojoj je to povezano s direktnim oglašavanjem.
 • pravo na podnošenje pritužbe povereniku

Ukoliko smatrate da je Kompanija obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da se, u vezi sa navedenim, obratite na sledeće adrese: Makedonska 4, 11000 Beograd, telefon: 0800 386 286, i-mejl: zastitapodataka@dunav.com.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti Kompanija čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja o korišćenju svojih ličnih podataka, možete da kontaktirate s nama telefonom, i-mejlom ili poštom:

 • besplatni broj 0800 386 286
 • i-mejl: zastitapodataka@dunav.com
 • pisanim putem na adresu: Kompanija „Dunav osiguranje“ a. d. o., Beograd, Makedonska 4.

Pravo na podnošenje pritužbe povereniku

U cilju zaštite svojih osnovnih prava i sloboda u vezi sa obradom podataka o ličnosti, možete podneti prigovor povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

 • adresa: Bulеvаr krаlја Аlеksаndrа 15, 11120 Bеоgrаd
 • i-mejl: office@poverenik.rs
 • tеlеfоn: +381 11 3408 900
 • fаks: +381 11 3343 379