Pravna i fizička lica koja poseduju motorno vozilo mogu zaključiti osiguranje za vozača, putnike ili radnike u vozilu. Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda pri vožnji ili upravljanju vozilom ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
  • Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.

Primer:

Osigurane sume za vozača i putnike u putničkom automobilu za:

  • Smrt 100.000 dinara
  • Invaliditet 200.000 dinara

Godišnja premija za vozača i četiri putnika iznosi 630 dinara.