Ovo osiguranje je regulisano Zakonom o osiguranju imovine i lica.

Sva pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju, obavezna su da ugovore osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik kada nastane nezgoda, koja je u neposrednoj uzročnoj vezi sa putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva,ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
  • Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, kao i naknadu za gubitak zarade usled privremene sprečenosti za rad.

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu osiguravača, propisane su Zakonom. Po rizicima one iznose za:

  • Smrt 8.000 EUR
  • Invaliditet 16.000 EUR
  • Troškove lečenja i gubitak zarade do 4.000 EUR

U dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju.