Prošireno osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) se može ugovoriti bez obzira na godine života, zdravstveno stanje i opštu  radnu sposobnost osiguranih lica, i to kao individualno (članovi jednog domaćinstva) ili kolektivno (članovi najmanje deset domaćinstva).

Svojstvo osiguranika imaju svi članovi domaćinstva poimenično navedeni u ugovoru o osiguranju, koji žive i stanuju zajednički (čak i ako privremeno borave na drugoj adresi).

Osiguranik/korisnik osiguranja, kada nastane nezgoda ima pravo na:

– osiguranu sumu za slučaj smrti, ukoliko je usled nezgode nastupila smrt osiguranika,

– procenat od osigurane sume za slučaj invaliditeta, koji odgovara utvrđenom   procentu invaliditeta i ugovorenom paketu, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet,

– osiguranu sumu za slučaj smrti usled saobraćajne nezgode (uz istovremenu isplatu i  osigurane sume za slučaj smrti),

– osiguranu sumu za hiruršku intervenciju, direktno uzrokavanu nezgodom koja za posledicu ima trajni invaliditet osiguranika,

– bolničke dane (do 30 dana).

Osiguranje se može zaključiti kao Osnovni paket, Paket plus ili VIP paket. Od ugovorenog paketa zavisi obim obaveze osiguravača kao i obračun naknade iz osiguranja za slučaj trajnog invaliditeta: progresija 150% (Paket plus) ili progresija 200% (VIP paket).

Svi članovi istog domaćinstva mogu se osigurati samo po istoj varijanti paketa i na istu osnovnu osiguranu sumu.

Primer:

Prikaz strukture osiguranih suma za ponuđene pakete rizika, na primeru izabrane osnovne osigurane sume od 100.000 dinara, sa godišnjom premijom već od 790 dinara u zavisnosti od željenog  paketa:

Osnovni paket Paket plus VIP paket
Smrt usled nezgode 100.000 100.000 100.000
Invaliditet 100% 200.000 300.000 400.000
Smrt usled saobraćajne nezgode 30.000 40.000 50.000
Hirurške intervencije 5.000 7.500 10.000
Bolnički dani 200 250 300

Kao dodatna pogodnost, za kolektivno ugovaranje (više od 10 domaćinstava) predviđen je popust na iznos premije osiguranja.

Pozivamo vas da se za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.