Predmet osiguranja

 • Brod na unutrašnjim vodama (rekama, kanalima i jezerima):
 • trup, mašine, uređaji, inventar i oprema,
 • vozarina,
 • troškovi (redovne zalihe goriva, maziva i ostalog brodskog materijala, kao i zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda),
 • višak odgovornosti,
 • premija osiguranja.

Sa aspekta vrste broda mogu se osigurati:

 • putnički brodovi,
 • hidrokrilni,
 • trajekti i teretni brodovi,
 • tankeri,
 • tegljači,
 • tehnički brodovi,
 • ribarski brodovi,
 • brodovi za upravne svrhe.

OSIGURANJEM SU POKRIVENI SLEDEĆI RIZICI

Širina pokrića pod A (osnovni rizici)

Pokriće potpunog gubitka plovnog objekta usled:

 • plovidbenih nezgoda, kao što su:
  • brodolom, nasukanje, potonuće,
  • sudar, udar o drugi predmet, udar o dno, obalu ili drugo učvršćenje i drugi vanredni spoljni događaj vezan za plovidbu.
 • elementarnih nepogoda, kao što su: oluja, udar groma, uključujući i poplavu,
 • požara,
 • nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju ili premeštanju tereta dozvoljenog za prevoz takvim plovnim objektom,
 • eksplozije na plovnom objektu ili izvan njega,
 • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova ili nekih drugih predmeta,
 • krađe ili otimačine celog plovnog objekta,
 • oštećenja nuklearnih uređaja ili reaktora,
 • nepažnje zapovednika ili članova posade ili pilota,
 • pružanja pomoći pri tegljenju drugih plovnih objekata u nezgodi,
 • provalne krađe i razbojništva,
 • nezgode na brodu pri dokovanju, odnosno izvlačenju na obalu, navozu u brodogradilištu ili porinuću.

Širina pokrića pod B

Ova širina pokrića obuhvata sve rizike iz širine pokrića pod A (osnovni rizici), čemu se dodaju i sledeći rizici:

Delimična oštećenja:

 • oštećenja na trupu plovnog objekta nastala usled rizika navedenih u pokriću pod A,
 • oštećenja nastala na glavnim i pomoćnim mašinama (motorima), propelerima, osovinama (propelerskim vratima), opremi i inventaru, ako su posledica: nasukanja, požara, sudara sa drugim plovnim objektom ili potonuća,
 • doprinos u generalnoj havariji.

Širina pokrića pod C (puno pokriće)

Ovom širinom pokrića obuhvaćeni su svi rizici pod A i B, čemu se dodaju sledeći rizici:

 • sva delimična oštećenja na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, motorima, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta usled bilo kog osiguranog rizika,
 • kod tehničkih plovnih objekata, sve vanredne štete na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta, nastale kod normalne upotrebe takvog objekta pri radu,
 • troškovi uklanjanja oštećenog plovnog objekta ili olupine po nalogu nadležnog organa, ali samo do 10% od osiguranog iznosa.

Iz osiguranja su isključene štete nastale posredno ili neposredno usled:

 • namernog postupka ili krajnje nepažnje osiguranika,
 • namernog postupka ili krajnje nepažnje lica za čije postupke osiguranik odgovara po zakonu,
 • štete koje posada plovnog objekta prouzrokuje u sporazumu sa osiguranikom ili po njegovom uputstvu, ukoliko nisu predmet generalne havarije,
 • istrošenosti (dotrajalost) materijala usled starosti ili upotrebe, neodržavanja, truleži, crvotočine, rđe i korozije,
 • rizika ostvarenih van granica plovidbe predviđenih u polisi,
 • rizika leda, ako plovni objekat nije, odmah po obrazovanju leda na reci, upućen u najbliži zimovnik,
 • šteta nastalih posredno ili neposredno usled rizika rata ili ratnih operacija i ratu sličnih događaja, bez obzira da li je rat objavljen ili nije, sabotaže, revolucije, ustanka, građanskih nemira, povrede blokade, konfiskacije, te u vezi sa tim zaplenjivanja, zaustavljanja i slično,
 • šteta nastalih posredno ili neposredno usled krijumčarenja, zabranjene trgovine, zabranjenog lova, zabranjene plovidbe sa znanjem osiguranika i slično, te u vezi sa tim zaplenjivanja, zaustavljanja i slično,
 • šteta koje se mogu isključivo pripisati neizvršenju definitivne popravke ranijih šteta ukoliko odlaganje popravke nije bilo u saglasnosti sa osiguravačem,
 • šteta nastalih posredno ili neposredno usled nuklearne eksplozije, radijacije, radioaktivnih proizvoda ili radioaktivnih otpadaka, osim radioaktivnih izotopa koji se upotrebljavaju u industrijske, komercijalne, poljoprivredne, medicinske ili naučne svrhe,
 • obustave rada ili radničkih nemira,
 • šteta nastalih usled nesposobnosti plovnog objekta za plovidbu, opšte nesposobnosti kao i nesposobnosti za određeno putovanje i prevoz koji brod vrši, bilo zbog tehničkih nedostataka ili zbog njegove nedovoljne opremljenosti, neodgovarajuće posade, prekomernog, nepropisnog ili nepravilnog ukrcavanja tereta, ukrcavanja putnika preko dozvoljenog broja, kao i ako je gaz plovnog objekta veći od dubine plovnog puta umanjene za 20cm, ako je osiguranik znao ili je mogao to da zna pažnjom urednog brodara,
 • šteta koje osiguranik pretrpi samo posredno usled oštećenja plovnog objekta ili zbog toga što je plovni objekat bio bez potrebnih dokumenata, kao što su gubitak zarade, danguba, obaveza naknade štete zbog neispunjenja ugovora o prevozu osiguranog plovnog objekta,
 • troškova spasavanja kod odsukanja, ukoliko je odsukanje vršeno sopstvenim sredstvima osiguranog plovnog objekta,
 • troškova u vezi sa vađenjem ili odstranjivanjem olupine plovnog objekta ili njegovih delova, bez obzira da li je to po naredbi ili nije (širina pokrića pod A i B),
 • troškova u vezi sa zimom i zimovanjem bez obzira na uzrok nastanka tih troškova, osim ako to nije drugačije ugovoreno,
 • troškova rasterećenja plovnog objekta i drugi izdaci koji bi bili učinjeni zbog niskog vodostaja, kao i troškovi polidbe,
 • šteta nastalih usled nepropisno tovarenog opasnog tereta,
 • bilo koji zahtev iz bilo kojeg uzroka iz osnova odgovornosti za štete na imovini ili za smrt ili telesnu povredu od bilo koga podnesen u odnosu na osigurani plovni objekat,
 • šteta nastalih kao posledica puštanja plovnog objekta vodenom strujom – „rinovanjem“,
 • gubitka, oštećenja, odgovornosti ili troškova koji su direktno ili indirektno prouzrokovani, ili uvećani, ili proistekli iz upotrebe ili rada, kao sredstva za nanošenje štete, bilo kakvog kompjutera, kompjuterskog sistema, kompjuterskog softverskog programa, zlonamernih kodova, kompjuterskog virusa ili procesa, ili bilo kog drugog elektronskog sistema.

Osiguranik je dužan da:

 • prijavi sve okolnosti koje su važne za ocenu težine rizika, kao i svaku promenu okolnosti do koje dođe u toku trajanja osiguranja,
 • plati premiju u roku ugovorenom u polisi,
 • za vreme trajanja osiguranja vodi brigu o osiguranom plovnom objektu pažnjom dobrog privrednika.

U slučaju štete osiguranik treba da:

 • preduzme sve mere da se izbegne, odnosno smanji šteta,
 • o nastaloj šteti obavesti osiguravača odmah po saznanju,
 • odmah prijavi plovidbenu nezgodu kapetaniji pristaništa, a ako se radi o provalnoj krađi, otimačini ili drugom krivičnom delu, odmah podnese prijavu nadležnom organu,
 • preduzme sve pravne i druge mere da se osiguraju i sačuvaju sva prava prema licima odgovornim za nastalu štetu, kao i da na zahtev osiguravača pribavi i uruči mu sve potrebne isprave, a posebno ispravu o ustupanju svojih prava (cesiju) prema licima odgovornim za štetu,
 • na zahtev osiguravača pribavi ponude više brodogradilišta ili specijalizovanih radionica za popravku oštećenog plovnog objekta u roku dogovorenom sa osiguravačem, ali ne dužim od 15 dana,
 • u slučaju oštećenja (havarije) plovnog objekta, sačini zapisnik o šteti, potpiše ga i overi kod nadležne rečne kapetanije pristaništa,
 • podnese osiguravaču dokumentovani odštetni zahtev.

 Premija se plaća u ratama.

U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 3 godine, ugovara se bonus-malus.