U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Paket osiguranja namenjen je malim i srednjim preduzećima proizvodne delatnosti i zanatlijama istog profila, čija vrednost poslovne imovine (objekat, oprema i zalihe) ne prelazi milion evra.
Prvi proizvod na tržištu skrojen isključivo po meri proizvodne i zanatske delatnosti.

Šta se osigurava?

1) Predmet osiguranjaosnovnog paketa su:

 • građevinski objekti
 • oprema
 • zalihe
 • novac
 • staklene površine i reklamni natpisi
 • zaposleni na određeno i neodređeno vreme

2) Predmet osiguranjaizbornih pokrića su još i:

 • zalihe u procesu proizvodnje od rizika loma mašina
 • poslovna dobit i troškovi zarada
 • odgovornost prema trećim licima i stvarima trećih lica
 • odgovornost za proizvode sa nedostatkom stavljene u promet
 • roba u domaćem transportu

Od kojih rizika se pruža pokriće?

Osnovnim paketom se pruža osiguravajuće pokriće, u zavisnosti od predmeta osiguranja, od: požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), udara sopstvenog i nepoznatog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani objekat, pada letelice, manifestacija i demonstracija, poplave, bujice i visoke vode, izlivanja vode iz instalacija, samozapaljenja zaliha, iscurenja zaliha tečnosti iz nepokretnih sudova – cisterni, provalne krađe i razbojništva, loma stakla i loma mašina.

Izbornim pokrićima, kao proširenjem osnovne osiguravajuće zaštite, imovina i lica se štite od: loma mašina i nekih drugih opasnosti (za zalihe u procesu proizvodnje), delimičnog ili potpunog prekida poslovanja usled požara i nekih drugih opasnosti, zakonske građanske odgovornosti za štete nanete trećim licima i stvarima trećih lica proistekle iz delatnosti ili posedovanja imovine, zakonske građanske odgovornosti za štete nanete trećim licima i stvarima trećih lica proistekle iz stavljanja u promet proizvoda sa nedostatkom, kao i od transportnih rizika za robu u domaćem transportu.

BONUS POKRIĆA koja smo vam obezbedili kao zahvalnost na ukazanom poverenju:

 • povećanje sume osiguranja za zalihe u odabranom periodu od mesec dana za 20% od sume osiguranja za zalihe za svaki pojedini konto
 • štete na objektu usled pada drveta, antena i sl. – 100 evra po štetnom događaju, odnosno 200 evra ukupno godišnje
 • troškovi zemljanih radova (koji uključuju asfaltiranje) kod šteta na kablovima i cevovodima u zemlji i troškovi iznalaženja mesta oštećenja na dalekovodima, kablovima i cevovodima –  100 evra po štetnom događaju i ukupno godišnje
 • troškovi preventivne zamene brave zbog nestanka ključeva – 200 evra po štetnom događaju i ukupno godišnje
 • osiguravajuće pokriće za stvari dok se nalaze na izložbi ili sajmu na teritoriji RS u trajanju do 7 dana

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osnovna suma osiguranja određuje se na osnovu vrednosti Vaše poslovne imovine (građevinskih objekata, opreme i zaliha), kao i eventualno imovine uzete u najam, zakup ili na lizing.
Osnovna suma osiguranja je ujedno i limit pokrića kod osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, dok je kod ostalih rizika limit pokrića definisan unapred utvrđenim procentom od osnovne sume osiguranja ili je data mogućnost odabira jedne od ponuđenih varijanti u apsolutnim iznosima.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine osnovne sume osiguranja, klase opasnosti koja proizilazi iz vaše delatnosti, izabranih izbornih pokrića, preventivnih mera zaštite, a kod osiguranja zaposlenih, osiguranja opšte odgovornosti, osiguranja odgovornosti za proizvode i osiguranja robe u domaćem transportu, isključivo od odabrane visine osigurane sume/sume osiguranja, kao i od ugovorenog načina plaćanja premije.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja, odnošenja ili nestanka stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja umanjena za vrednost ostatka, a ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke umanjeni za iznos procenjenog rabaćenja i vrednost ostatka, a kod osiguranja od provalne krađe i razbojništva i kod osiguranja mašina od loma i nekih drugih opasnosti obavezno je i učešće u šteti. U slučaju loma stakla iznos naknade se ne umanjuje za procenjeno rabaćenje.
Kod naknade štete koju pretrpi zaposleni od posledica nesrećnog slučaja(nezgode) limit obaveze osiguravača predstavlja izabranu kombinaciju osiguranih suma:

 • 2.000 evra  za 100%-ni invaliditet,  1.000 evra za smrt usled nesrećnog slučaja
 • 5.000 evra  za 100%-ni invaliditet,  2.500 evra za smrt usled nesrećnog slučaja
 • 10.000 evra  za 100%-ni invaliditet,  5.000 evra za smrt usled nesrećnog slučaja

Ukoliko je došlo do trajnog invaliditeta, naknada se obračunava u utvrđenim procentima od izabrane ugovorene osigurane sume, a ukoliko se radi o smrtnom ishodu, obaveza osiguravača je ugovorena osigurana suma za slučaj smrti.
Kod izbornog pokrića Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od rizika loma mašina naknada štete obračunava se prema stvarnim količinama i cenama zaliha na dan nastanka štete i troškovima proizvodnje ostvarenim do dana nastanka štete, uz obavezno učešće u šteti.
Kod izbornog pokrićaPrekid poslovanja usled požara i drugih opasnosti naknađuje se realni iznos poslovne dobiti koja se nije mogla ostvariti za vreme prekida poslovanja (u iznosu maksimalno do 3% od osnovne sume osiguranja), odnosno stvarni iznos troškova zarade (maksimalno do 7% od osnovne sume osiguranja). Obavezno je učešće osiguranika u šteti.
Kod naknade štete kod izbornog pokrića Osiguranje opšte odgovornosti i izbornog pokrića Osiguranje odgovornosti za proizvode sa nedostatkom naknada štete koju pretrpi treće lice limitirana je sumom osiguranja:

 • 5.000 evra; 10.000 evra ili 15.000 evra.

Kod izbornog pokrića Osiguranje robe u domaćem transportu u slučaju potpunog ili delimičnog gubitka/oštećenja pošiljke, naknađuje se vrednost pošiljke, najviše do 2.000 evra po vozilu/po štetnom događaju, a maksimalno 4.000 evra za period osiguranja. Obavezno je učešće osiguranika u šteti.

Koja umanjenja premije možete očekivati?

Popust za preventivne mere povećane protivpožarne i protivprovalne zaštite vaše imovine.
Ugovaranje izbornih pokrića donosi Vam i specijalne popuste – 5% za dva ili tri izborna pokrića uz osnovni paket, odnosno 10% za četiri ili pet izbornih pokrića uz osnovni paket.
Ukoliko nemate šteta u tekućoj godini osiguranja, odobravamo i dodatni popust od 5% prilikom obnove osiguranja.

Na koji period se zaključuje osiguranje?

Ugovor o osiguranju se zaključuje isključivo na period od godinu dana.

Dodatne informacije

Ukoliko želite da saznate nešto više o ovom paketu osiguranja ili o pojedinačnim proizvodima osiguranja imovine, odgovornosti ili transporta, možete se obratiti nekoj od naših filijala, ekspozitura ili poslovnica.