Predmet osiguranja

 • Trup,
 • motori,
 • standardni instrumenti i
 • oprema

Sa aspekta vrste i namene vazduhoplova mogu se osigurati:

 • avioni:
  • taksi saobraćaj.
  • avioni za lične potrebe,
  • sportski avioni,
  • ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.),
  • protivpožarna avijacija,
  • školski avioni,
  • privredna avijacija,
  • saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter),
  • hidroavioni,
  • jedrilice, ultralaki avioni, zmajevi, baloni, paraglajderi,
 • helikopteri:
  • za prevoz službenih lica,
  • za spasavanje,
  • za istraživanje,
  • za kontrolu saobraćaja.

Osigurani rizici:

 • vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja,
 • nemarnost zapovednika, pilota i ostalih članova posade
 • troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, ili izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu,
 • troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke.

Osiguranjem nisu pokriveni gubici ili štete prouzrokovane:

 • za vreme dok je vazduhoplovom upravljalo lice koje nema odgovarajuću dozvolu za rad,
 • korišćenjem terena aerodroma-letilišta koja nemaju odobrenje nadležnih vazduhoplovnih organa za sletanje i poletanje,
 • nepreduzimanjem propisanih mera sigurnosti od strane osiguranika u cilju bezbednosti vazduhoplova dok se nalazi na zemlji, na otvorenom prostoru,
 • ukrcajem većeg broja putnika ili veće količine tereta od kapaciteta, odnosno od maksimalnog dozvoljenog opterećenja vazduhoplova,
 • zlom namerom, sabotažom ili terorističkim aktom.

Osiguranik je dužan:

 • da prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika,
 • da premiju plati u ugovorenom roku,
 • da vodi sve zakonskim i drugim propisima predviđene isprave i knjige,
 • da se prema vazduhoplovu odnosi sa pažnjom dobrog privrednika. Obavestiti nadležni državni organ i osiguravača u cilju preduzimanja mera i obezbeđenja oštećenog vazduhoplova

Premija se plaća u ratama. U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 3 godine, ugovara se bonus-malus.