U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?
Svaki objekat u svom sastavu ima veće ili manje staklene površine, čitave zidove ili krovove od različitih vrsta stakla, pultove od mermera ili veštačkog kamena, porculansku opremu, ogledala i sl. Osiguranje stakla od loma vam omogućava da nadoknadite troškove zamene i reparacije istih ukoliko se na bilo koji način oštete i polome.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su:

  • sve vrste stakla, svetleći natpisi i reklame
  • slike, natpisi i ukrasi izraženi na osiguranim staklima
  • mermerne ploče i ploče od veštačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.
  • porculanski umivaonici, klozetske šolje
  • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja)
  • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
  • neonske i ostale svetleće cevi sa pripadajućim uređajima i bez njih

Koji su rizici pokriveni?
Prednost ovog osiguranja je u tome što se njime pruža osiguravajuće pokriće od bilo koje opasnosti kojoj je izložena osigurana stvar.

Ako se posebno ugovori, naknada se isplaćuje i za štete na slikama, natpisima i ukrasima ako je prouzrokovana istim štetnim događajem kao i šteta na samoj osiguranoj stvari, kao i štete na stvarima smeštenim u izlogu koje su oštećene ili uništene od direktnog udara osiguranih stvari.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je nabavna cena stakla, ploče i dr, odnosno cena izrade nove slike na staklu, cena izrade natpisa, ukrasa i sl. i ujedno predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja bilo kog rizika, pri čemu ona može biti iskazana kao puna vrednost osigurane stvari ili ugovorena u visini moguće štete (suma „I rizika“).

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od vrste predmeta osiguranja, vrste, debljine i pomičnosti stakla, zaštićenosti njegove površine od loma, ukupne visine sume osiguranja, načina i mesta montaže kada su u pitanju neon cevi, natpisi i reklame.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Naknada štete se vrši u visini troškova za nameštanje novog stakla, odnosno druge stvari iste vrste i kvaliteta, kao i izrade nove slike, natpisa, ukrasa ili slova od stakla, do ugovorene sume osiguranja.

Osim navedenog, naknađuju se i troškovi privremenog zastakljenja, troškovi otklanjanja i smanjenja štete i razni drugi troškovi koji su u vezi sa konkretnim predmetom osiguranja i štetnim događajem.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Izborom perioda trajanja ugovora o osiguranju, načina plaćanja itd. pruža vam se mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za osiguranje stakla od loma, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.