Osiguranje se može ugovoriti kao individualno ili kolektivno.

Sportske organizacije, fizička i pravna lica mogu da ugovore osiguranje sportista sa trajanjem od godinu dana ili samo za vreme određenog takmičenja.

Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

Kada nastane nezgoda, pri sportskoj delatnosti, za vreme dolaska na trening i takmičenje i pri povratku kući, kao i pri obavljanju dužnosti po nalogu uprave društva, korisnik osiguranja odnosno osiguranik ima pravo na:

• Osiguranu sumu za slučaj smrti ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika
• Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet

a ako je dodatno ugovoreno i plaćena odgovarajuća premija i na:

• Ugovoreni iznos za naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
• Ugovoreni iznos dnevne naknade ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Primer:

Osigurane sume za odbojkaša amatera:
• Smrt 200.000 dinara
• Invaliditet 400.000 dinara
Godišnja premija iznosi 672 dinara.