Predmet osiguranja

 • Trup, mašine, uređaji, inventar i oprema,
 • vozarina,
 • troškovi u vezi sa eksploatacijom broda,
 • višak odgovornosti,
 • premija osiguranja.

Sa aspekta vrste plovnog objekta mogu se osigurati:

 • brodovi:
  • putnički,
  • hidrokrilni,
  • trajekti,
  • teretni,
  • tankeri,
  • tegljači,
  • tehnički,
  • ribarski,
  • brodovi za upravne svrhe.
 • čamci,
 • jedrilice,
 • jahte,
 • hidrogliseri,
 • skuteri,
 • daske za jedrenje,
 • sandoline,
 • pedaline.

Pomorski rizici se dele u dve grupe:

U prvu grupu dolaze gubici i oštećenja osiguranog broda koji su nastali usled:

 • opasnosti mora, reka, jezera ili drugih plovnih voda,
 • požara, eksplozije,
 • nasilne krađe od strane osoba izvan broda,
 • bacanja u vodu,
 • piratstva,
 • loma ili nezgode nuklearnih instalacija ili reaktora,
 • dodira s vazduhoplovom ili sličnim predmetima koji su pali iz vazduhoplova, dodira s kopnenim prevoznim sredstvom, dokom ili lučkom opremom ili instalacijama,
 • zemljotresa, vulkanske erupcije ili groma.

U drugu grupu rizika dolaze gubici i oštećenja osiguranog broda usled:

 • nezgode prilikom ukrcaja, iskrcaja ili premeštanja tereta ili goriva,
 • prskanja kotlova, loma osovine ili neke skrivene mane u stroju ili trupu broda,
 • nemara zapovednika, posade ili pilota,
 • nemara opravljača broda ili čarterera uz uslov da opravljač, odnosno čarterer nisu osiguranici u konkretnom osiguranju,
 • baraterije zapovednika ili člana posade broda.

Iz osiguranja su isključene:

 • štete nastale posredno ili neposredno usled namernog postupka ili krajnje nepažnje osiguranika,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled mane ili nesposobnosti broda za plovidbu,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled krijumčarenja, zabranjene trgovine, zabranjenog lova, zabranjene plovidbe,
 • štete koje se mogu isključivo pripisati neizvršenju definitivne popravke ranijih šteta,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled nuklearne eksplozije, radijacije, radioaktivnih proizvoda ili radioaktivnih otpadaka,
 • štete koje nastanu zbog krcanja opasnog tereta ako je takav teret krcan protivno odgovarajućim propisima,
 • štete nastale zbog neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti.

Osiguranik je dužan da:

 • preduzme sve razumne mere da se izbegne, odnosno smanji šteta,
 • prijavi pomorsku nezgodu pomorskim vlastima,
 • preduzme sve pravne i druge mere da se sačuvaju sva prava prema licima odgovornim za nastalu štetu, kao i da na zahtev osigurača pribavi i uruči mu sva potrebna dokumenta, a posebno dokument o ustupanju svojih prava – cesiju prema licima odgovornim za štetu,
 • na zahtev osiguravača pribavi više ponuda brodogradilišta.

Osiguranik je dužan da o nastaloj šteti obavesti osiguravača čim sazna za štetu.

Kod podnošenja odštetnog zahteva osiguranik treba da pruži podatke i raspoloživu dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi uzrok, obim i visinu štete, kao i pravo na naknadu.

 Premija se plaća u ratama.

U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 4 godine, ugovara se bonus-malus.

Ratni i politički rizici

Ratni rizici u užem smislu su dejstvo mina, torpeda, ratnih oružja osim nuklearnog. Ratni rizici se osiguravaju ne samo za vreme rata između dveju ili više država nego i za vreme građanskog rata, pobune, revolucije, pa i za vreme mira.

Rizik štrajka podrazumeva oštećenja osiguranog predmeta koja mogu nastati usled dejstva štrajkača ili radnika otpuštenih sa posla i ostalih sličnih rizika (radnički nemiri, neredi, zlonamerna oštećenja itd.)

Ostali ratni i politički rizici obuhvataju štete usled akata vojnih i političkih vlasti kao što su zaplene broda i robe, razne naredbe, zabrane isplovljavanja, zadržavanje broda i robe kao i šikane političkih vlasti, usled kojih može doći do oštećenja ili gubitka osiguranog predmeta.

Osiguranje odgovornosti

Odgovornost osiguranika za štete pričinjene trećima:

 • odgovornost za slučaj sudara,
 • odgovornost za slučaj udara,
 • odgovornost prema putnicima,
 • odgovornost prema kupačima,
 • odgovornost zbog izlivanja ili izbacivanja ulja.