Opis osiguranja

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. u saradnji sa prestižnom međunarodnom asistentskom kompanijom prva organizovala osiguranje pomoć na putu.

Obezbeđujemo vam pomoć 24 sata, svakog dana u godini, u Srbiji, Evropi uključujući i čitavu teritoriju Turske, kao i pokriće troškova u slučaju kada osigurano vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju.

Kroz ovo osiguranje pokrivamo troškove: 

 • organizacije pomoći na putu
 • popravke vozila u slučaju manjeg kvara
 • vuče – prevoza teže oštećenog vozila
 • prevoza vozača i putnika do prebivališta odnosno odredišta
 • prenoćišta za vozača i putnike
 • čuvanja vozila
 • najma zamenskog vozila
 • dostave ključeva usled gubitka ili krađe
 • prevoza vozila nakon bolesti ili smrti vozača
 • povratka dece zbog povrede, bolesti, ili smrti vozača

Troškovi

Troškovi popravke u slučaju manjeg kvara

U slučaju da se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od 60 minuta zbog ispražnjenog pneumatika, manjeg mehaničkog, električnog ili elektronskog kvara.

Pokriveni su troškovi u slučaju manjeg kvara najviše do visine za ugovoreni paket:

 • Bonus do 30 EUR* u Srbiji, odnosno 70 EUR* u Evropi
 • Bonus Plus do 40 EUR* u Srbiji, odnosno 90 EUR* u Evropi
 • VIP do 50 EUR* u Srbiji, odnosno 120 EUR* u Evropi.

Troškovi vuče vozila

Osiguravač nadoknađuje troškove prevoza vozača i putnika u slučaju da se vozilo ne može popraviti na mestu događaja ili ako je osigurano vozilo ukradeno, do njihovog mesta prebivališta ili odredišta, odnosno do mesta popravke osiguranog vozila.

Pokriveni su troškovi vuče – prevoza vozila najviše do visine za ugovoreni paket:

 • BONUS: Srbija 50 evra, Evropa i Turska do 140 evra;
 • BONUS PLUS: Srbija do 70 evra, Evropa i Turska do 180 evra;
 • VIP: Srbija do 90 evra, Evropa i Turska do 220 evra.

Troškovi prevoza vozača i putnika

Osiguravač nadoknađuje troškove prevoza vozača i putnika u slučaju da se vozilo ne može popraviti na mestu događaja ili ako je osigurano vozilo ukradeno, do njihovog mesta prebivališta ili odredišta, odnosno do mesta popravke osiguranog vozila.

Pokriveni su troškovi vuče – prevoza vozila najviše do visine za ugovoreni paket:

 • Bonus do 10 EUR* u Srbiji po osobi, odnosno 30 EUR* u Evropi po osobi
 • Bonus Plus do 15 EUR* u Srbiji po osobi, odnosno 40 EUR* u Evropi po osobi
 • VIP do 20 EUR* u Srbiji po osobi, odnosno 50 EUR* u Evropi po osobi.

Troškovi prenoćišta vozača i putnika

Pokriveni su troškovi prenoćišta za vozača i putnike ako osigurano vozilo nije u voznom stanju i nije ga moguće osposobiti za dalju vožnju istog dana. Osiguravač nadoknađuje troškove do visine za ugovoreni paket:

 • do 30 EUR* u Srbiji po osobi, odnosno 70 EUR* u Evropi po osobi
 • do 40 EUR* u Srbiji po osobi, odnosno 80 EUR* u Evropi po osobi
 • do 50 EUR* u Srbiji po osobi, odnosno 100 EUR* u Evropi po osobi.

Troškovi čuvanja vozila

Pokriveni su troškovi čuvanja vozila za ugovoreni VIP paket pomoći na putu ukoliko vozilo mora biti čuvano do prevoza u radionicu ili do popravke vozila ili ukoliko je vozilo nađeno nakon krađe, u toku važenja osiguranja.
Osiguravač nadoknađuje troškove čuvanja vozila po danu (najviše pet dana) do visine od 10 EUR* u Srbiji, odnosno do 20 EUR* u Evropi.

Troškovi najma zamenskog vozila

Pokriveni su troškovi najma zamenskog vozila bez vozača za ugovoreni VIP paket pomoći na putu ukoliko se vozilo ne može osposobiti za dalju vožnju u roku od 24 časa ili je ukradeno.
Osiguravač nadoknađuje troškove jednodnevnog najma zamenskog vozila do visine od 80 EUR* u Srbiji, odnosno dnodnevnog najma do 120 EUR u Evropi.
Umesto pokrića, osiguravač je u obavezi da obezbedi vozilo (bez vozača) iste ili jedne klase ispod osiguranog vozila.

Troškovi dostave ključeva usled gubitka ili krađe

Pokriveni su troškovi dostave ključeva za ugovoren Bonus Plus ili VIP paket pomoći na putu ukoliko osigurano vozilo ne može nastaviti vožnju zbog gubitka ili krađe ključeva.

Osiguravač nadoknađuje troškove do visine za ugovoreni paket:

 • – Bonus Plus do 30 EUR* u Srbiji, odnosno do 50 EUR* u Evropi
 • – VIP do 50 EUR* u Srbiji, odnosno do 80 EUR* u Evropi.

Troškovi prevoza vozila nakon bolesti ili smrti vozača

Pokriveni su troškovi prevoza vozila za ugovoreni VIP paket pomoći na putu u slučaju da zbog bolesti, povrede ili smrti vozača ni vozač ni jedan od putika ne može vratiti vozilo u mesto prebivališta.
Osiguravač nadoknađuje troškove do visine od 80 EUR* u Srbiji, odnosno do 150 EUR* u Evropi.

Troškovi organizacije povratka dece

Pokriveni su troškovi povratka dece, odnosno vozača za ugovoreni VIP paket pomoći na putu ukoliko za vreme putovanja osiguranim vozilom ni vozač ni putnici zbog povrede ili smrti ne mogu brinuti o maloletnoj deci koja su u osiguranom vozilu. U tom slučaju osiguravač je u obavezi da organizuje bezbedan povratak dece u mesto prebivališta.
Osiguravač nadoknađuje troškove povratka dece do visine od 50 EUR* u Srbiji, odnosno do 150 EUR* u Evropi.

Osiguranje pomoći na putu može se ugovoriti za putnička i laka teretna vozila. Pod lakim teretnim vozilom smatra se teretno vozilo čija najveća dozvoljena (ukupna) masa ne prelazi 3,5 t. Predmet osiguranja mogu biti samo vozila standardne namene, isključujući TAXI i RENT A CAR vozila.

Osiguranik ima pravo na tri asistencije u toku trajanja osiguranja, odnosno pet ako uz osiguranje pomoći na putu, za isto vozilo osiguranik ima zaključeno i auto kasko osiguranje kod Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o.

Sa ovom polisom osiguranja svi naši osiguranici mogu bezbrižno putovati jer će im, u slučaju nepredviđenih situacija na putu, bez troškova biti pružena pomoć u roku od 45 minuta od prijave kvara call centru na brojeve telefona 0800 36 36 90 (besplatan poziv sa fiksnog telefona iz Srbije) i +381 11 36 36 900, u bilo kom delu Evrope.