Predmet osiguranja

Odgovornost korisnika TIR karneta izdatih od strane Privredne komore Srbije – Udruženja za sabraćaj i telekomunikacije (PKS-UST), kao i članice Međunarodne unije za drumski prevoz (IRU), prema carinskim organima ugovornih strana na osnovu TIR konvencije, kojim se utvrđuje rad sa TIR karnetima što je inače regulisano propisima izloženim u:

  • Carinskoj konvenciji za međunarodni prevoz robe prema postupku TIR karneta (TIR Konvencija, 1975),
  • Dokumentu o angažovanju Udruženja za potrebu običnih TIR karneta,
  • TIR Priručniku Udruženja,
  • Deklaraciji o angažovanju korisnika TIR,
  • Priručniku za korisnike TIR karneta,
  • Opštim uslovima i odredbama za osiguranje u vezi sa TIR karnetima.

Osiguravajuće pokriće po zakonu stupa na snagu od trenutka izdavanja običnih TIR karneta od PKS- UST korisnicima registrovanim u Udruženju i ne pokriva TIR karnete za duvan i alkohol.