U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?
Ako obratite pažnju na izveštaje iz medija i iskustva iz okoline, postajete svesni činjenice da su provalne krađe i razbojništva deo svakodnevice, kako kod nas, tako i u svetu. Čak i uz savremene mere obezbeđenja, dešava se da nečiji novac ili druge vredne stvari nestanu netragom. Jedan od najboljih načina za naknadu pričinjene štete je, svakako, osiguranje imovine od provalne krađe i razbojništva.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja mogu biti sledeće pokretne stvari koje su u svojini osiguranog lica:

  • nameštaj, uređaji, mašine i aparati, zalihe, umetnička dela, knjige, razne zbirke i vredni predmeti i sl.
  • gotov novac u raznim smestištima, dragocenosti, menice, čekovi, akcije
  • gotov novac u menjačnicama, bankama, novac u prenosu
  • stvari zaposlenih kod osiguranika, stvari drugih lica za koje je osiguranik odgovoran po osnovu ugovora i sl.

Stvari se mogu osigurati prema spisku koji sadrži identifikacione podatke ili kao skup ukoliko postoji knjigivodstvena evidencija koja se vodi u skladu sa zakonom.

Koji su rizici pokriveni?
Osiguravajuća zaštita se pruža od izvršenja ili pokušaja izvršenja rizika provalne krađe i razbojništva, a u nekim slučajevima i obične krađe, kao i od posledica obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procenjena od strane vas ili stručnog lica, preuzeta iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorena u visini eventualne štete (suma „I rizika“) gde je to moguće.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, načina osiguranja, mesta i smestišta osigurane stvari, vrste predmeta osiguranja, visine novčanih sredstava koja se osiguravaju, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je došlo do uništenja ili odnošenja stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja, a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Osim toga, naknada obuhvata u određenom procentu i štete na građevinskom objektu, instalacijama i opremi u građevinskom objektu u kome se nalaze osigurane stvari, a koje su nastale prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe.

Pored ovoga, vrši se i naknada troškova koje je osiguranik učinio za preduzete mere otklanjanja i smanjenja štete, čak i kad su one bile bezuspešne.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Ispunjenje određenih uslova koji se pre svega odnose na mere obezbeđenja od osiguranih opasnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju imovine od provalne krađe i razbojništva i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na imovinu vaše firme ili bilo koju drugu imovinu koju biste iz sopstvenih interesa želeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.