Predmet osiguranja

Odgovornost prevozioca (osiguranika) prema vlasniku pošiljaka preuzetih na prevoz na osnovu zaključenog ugovora o prevozu, a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon).

Teritorijalno važenje osiguranja

Osiguranje važi u domaćem i međunarodnom prevozu, a može se, na zahtev osiguranika, zaključiti samo za domaći prevoz.

Limit odgovornosti

Odgovornost osiguravača za svaki pojedinačni slučaj  ograničena je u prevozu po međunarodnom tovarnom listu  u skladu sa članom 23. tačka 3. i članom 25. Konvencije CMR i navodom u polisi osiguranja, a za prevoze koji se obavljaju, unutar granice  Republike Srbije, po domaćoj prevoznoj ispravi, odgovornost osiguravača je ograničena u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

Širina pokrića

Osiguravač je obavezan da osiguraniku naknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova prevozničke odgovornosti, za štete koje nastanu u prevozu pošiljaka usled potpunog ili delimičnog  gubitka ili oštećenja robe, kao i pridošle troškove (troškove prevoza i carine, trоškоvе uklаnjаnjа i prеvоzа оstаtаkа rаsutе i оštеćеnе rоbе u cilјu čišćеnjа putа pо nаrеdbi nаdlеžnih оrgаnа vlаsti, troškove spora i pravnih radnji i troškove razumnih pokušaja spasavanja robe), nastale od trenutka preuzimanja robe na prevoz do trenutka isporuke robe.

Dopunski rizik:

 • štete nastale kao posledica dokazane krađe robe ili krađe celog vozila sa robom
 • štete nastale kao posledica kvara uređaja za termoregulaciju
 • štеtе nа rоbi nаstаlе prilikоm utоvаrа rоbе nа prеvоznо srеdstvо ili istоvаrа rоbе sа prеvоznоg srеdstvа kоје оbаvlја оsigurаnik
 • štеte uslеd zakašnje­njа u isporuci robe preuzete na prevoz
 • trоškоvi uništеnjа оštеćеnе rоbе

Isključenja

Prema ovim uslovima predmet osiguranja ne može biti odgovornost:

 • za prevoz koji se obavlja bez zaključenog ugovora o prevozu,
 • za prevoz koji se obavlja za sopstvene potrebe,
 • za besplatan prevoz (nije obračunata vozarina),
 • za prevoz poštanskih pošiljaka, vrednosnih pošiljaka (kovani novac, papirni novac, hartije od vrednosti, dokumenta i isprave), umetničkih predmeta (slika, skulptura i dr).

Osiguravač neće naknaditi:

 • štete nastale kao posledica slučaja u kome se prevoznik oslobađa od odgovornosti po Konvenciji CMR i Zakonu,
 • štete koje mogu nastati usled netačnog prikazivanja sadržaja ugovora o osiguranju odgovornosti korisnicima prevoza tvrdnjom da je osigurana sama pošiljka (kargo osiguranje),
 • štete pokrivene iz osnova odgovornosti prema trećim licima sa kojima osiguranik nije u ugovornom odnosu,
 • štete nastale usled zle namere ili grube nepažnje osiguranika.

Obaveza osiguranika je da:

 • brine i preuzima sve mere radi nadziranja utovarenog prevoznog sredstva,
 • neprekidno kontroliše tehničko stanje prevoznog sredstva u eksploataciji kao i da nastale tehničke nedostatke odmah otkloni.

U slučaju štetnog događaja osiguranik je dužan da:

 • svaku vidljivu štetu, zapisnički utvrdi sa primaocem,
 • svaku eventualnu štetu prijavi osiguravaču bez odlaganja,
 • preduzme sve potrebne mere da bi se šteta sprečila ili smanjila, odnosno da postupi po uputstvima osiguravača,
 • svaku saobraćajnu nezgodu (udes), eksploziju, požar ili krađu prijavi najbližim nadležnim organima i ispoštuje uobičajenu zakonsku proceduru.