Odredbama novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima uvedeno je u kategoriju obaveznih osiguranja.

Svi vlasnici čamaca sa sopstvenim pogonom, snage motora preko 15kW, koji se saglasno propisima o registraciji čamaca upisuju u odgovarajući registar, dužni su da osiguraju svoj čamac od odgovornosti za štetu koju upotrebom čamca pričine trećim licima.

Obaveznim osiguranjem od odgovornosti vlasnika čamca osigurava se odgovonost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom čamca usled: smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja.

P ored obaveznog osiguranja odgovornosti vlasnika čamaca, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. nudi i mogućnost zaključenja dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti vlasnika plovnih objekata. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom plovnog objekta usled uništenja, odnosno oštećenja stvari.

Osiguranje se pruža za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Stupanjem novog zakona na snagu, registracija čamaca ili produženje registracije moći će da se izvrše tek kada se nadležnom organu podnese dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od odgovornosti. Za vlasnike čamaca koji nemaju zaključeno obavezno osiguranje zakonom su predviđene kazne.