Odredbama novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, u kategoriju obaveznih osiguranja uvedeno je osiguranje vlasnika vazduhoplova za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima.

Stupanjem novog Zakona na snagu, registracija vazduhoplova i produženje registracije može se izvršiti tek kada se nadležnom organu podnese dokaz o zaključenom Ugovoru o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

Vlasnik vazduhoplova koji ne podleže obaveznoj godišnjoj registraciji dužan je da zaključi Ugovor o osiguranju prilikom dobijanja odgovarajuće dozvole za upotrebu.

Predmet osiguranja

Obaveznim osiguranjem od odgovornosti vlasnika vazduhoplova osigurava se odgovonost za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima upotrebom vazduhoplova usled:

 • smrti,
 • povrede tela,
 • narušavanja zdravlja,
 • štete na njihovoj imovini,
 • uništenja ili oštećenja tereta i registrovanog prtljaga.

Za vazduhoplove koji se ne koriste u komercijalne svrhe Ugovor o osiguranju se može zaključiti sa ili bez osiguravajućeg pokrića za štete pričinjene teretu i registrovanom prtljagu.

Ugovorom o osiguranju pokrivene su i štete zbog rizika rata i terorizma, osim za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 500kg, kod kojih Ugovor može biti zaključen sa ili bez pomenutog osiguravajućeg pokrića.

Ugovor o osiguranju može se zaključiti na određeno vreme ili za određeno putovanje.

Suma osiguranja

Suma osiguranja predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača po jednom štetnom događaju za štete nastale iz upotrebe vazduhoplova i iskazana je u SDR (specijalno pravo vučenja – obračunska jedinica koju određuje Međunarodni monetarni fond).

Iznos najniže sume osiguranja po jednom štetnom događaju utvrđuje Vlada, na predlog Narodne banke Srbije, a primenjuju se shodno zakonskoj kategorizaciji vazduhoplova.

Najniža suma osiguranja ne može biti niža od:

1.za štete pričinjene trećim licima:

 • za motorne jedrilice kojima MTOM iznosi više od 20 kg 10.000 SDR
 • za slobodne balone sa posadom 20.000 SDR
 • za vazduhoplove kojima MTOM iznosi:
  • manje od 500 kg 750.000 SDR
  • manje od 1.000 kg 1.500.000 SDR
  • manje od 2.700 kg 3.000.000 SDR
  • manje od 6.000 kg 7.000.000 SDR
  • manje od 12.000 kg 18.000.000 SDR
  • manje od 25.000 kg 80.000.000 SDR
  • manje od 50.000 kg 150.000.000 SDR
  • manje od 200.000 kg 300.000.000 SDR
  • manje od 500.000 kg 500.000.000 SDR
  • 500.000 kg i više 700.000.000 SDR

2. za pojedinog putnika 250.000 SDR
3. za lične stvari putnika koje se nalaze u kabini vazduhoplova 1.000 SDR
4. za teret i registrovan prtljag, po kg 17 SDR

Ukoliko se vazduhoplov ne koristi u komercijalne svrhe:

 • ne mora se ugovoriti osiguranje za teret i registrovani prtljag;
 • minimalna suma osiguranja za pojedinog putnika, za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 2.700kg, je 100.000 SDR.

Osiguranjem nisu pokriveni gubici ili štete nastale u sledećim slučajevima:

 • ako lice koje je upravljalo vazduhoplovom nije koristilo vazduhoplov u skladu sa njegovom namenom;
 • ako lice koje je upravljalo vazduhoplovom nije imalo letačku dozvolu određene kategorije, osim za vreme obuke za upravljanje vazduhoplovom, uz poštovanje propisa kojima je ta obuka regulisana;
 • ако је licu koje je upravljalo vazduhoplovom oduzeta letačka dozvola ili mu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vazduhoplovom;
 • ako je lice koje je upravljalo vazduhoplovom upravljalo vazduhoplovom pod uticajem alkohola, opojnih droga, odnosno zabranjenih lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci;
 • ako je lice koje je upravljalo vazduhoplovom štetu prouzrokovalo namerno;
 • ako je šteta nastala zbog toga što je vazduhoplov bio tehnički neispravan, a ta je okolnost licu koje je upravljalo vazduhoplovom bila poznata;

Obaveze osiguravača

Osiguravač je u obavezi da u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu istog, oštećenom dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete i izvrši isplatu.

Ukoliko odštetni zahtev nije potpun, osiguravač je u obavezi da se u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog obrati pisanim putem podnosiocu, sa zahtevom za kompletiranje dokumentacije.

Ukoliko osiguravač nije u mogućnosti da utvrdi osnov i visinu odštetnog zahteva u roku od 14 (četrnaest) dana, dužan je da iste utvrdi u roku od 45 (četrdeset pet) dana od prijema odštetnog zahteva za štetu na stvarima, a u roku od 90 (devedest) dana od dana prijema odštetnog zahteva za štetu na licima, i po istom dostavi obrazloženu ponudu, a u daljem roku od 14 (četrnaest) dana je u obavezi da isplati nakandu štete.

U slučaju da je ponuđena visina naknade štete manja od potraživanja oštećenog lica, osiguravač je dužan da izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze, koja isplata ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.

U slučaju da osiguravač oceni da nema osnova za naknadu štete, u obavezi je da u roku od 8 (osam) dana od dana utvrđivanja nepostojanja osnova o tome pisanim putem, uz obrazloženje, obavesti oštećeno lice.

Štete za koje odštetni zahtev iznosi manje od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan nastanka štetnog događaja, i za koje su uz zahtev dostavljeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi obaveza osiguravača, smatraju se malim štetama.

Naknadu malih šteta osiguravač je dužan da izvrši u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

Obaveze osiguranika

Osiguranik je dužan da:

 • prilikom zaključenja Ugovora o osiguranju prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika;
 • premiju plati u roku ugovorenom u Ugovoru o osiguranju;
 • za vreme trajanja osiguranja ne preduzima bez saglasnosti osiguravača nikakve radnje kojima se povećava rizik i da takve radnje ne dozvoli ni trećim licima;
 • za osigurani vazduhoplov vodi sve zakonom i drugim propisima predviđene isprave i knjige i da ih na zahtev osiguravača dostavi na uvid;
 • u slučaju nastanka štete o tome odmah obavesti nadležan državni organ, a osiguravača u roku od 15 (petnaest) dana.