Predmet osiguranja

Odgovornost osiguranika kao opravljača plovnih objekata, za pričinjene štete i/ili troškove trećim licima, usled dokazane krivice ili krivice lica za koje osiguranik odgovara.

Pokriveni su sledeći rizici:

 • štete nastale na plovnom objektu-brodu, brodskoj opremi, rezervnim delovima ili teretu dok je plovni objekat kod osiguranika na popravci, pregledu, bojenju, naknadnim radovima, probnoj vožnji, ležanju ili uskladištenju,
 • štete nastale na imovini trećih lica, ako su štete skrivili osiguranik ili njegovi radnici u vršenju delatnosti osiguranika,
 • troškovi i naknade koje je osiguranik dužan da plati u vezi sa svojom odgovornošću za gubitak života ili povrede tela koje su prouzrokovane neposredno ili posredno, od plovnog objekta, koji se nalazi, po osnovu popravke, kod osiguranika,
 • troškovi odbrane od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete iz osnova delatnosti do kojih je došlo na plovnim objekima ili usled njih, dok su bili u državini osiguranika.

Osiguravač nije obavezan da osiguraniku naknadi:

 • štete nastale na osiguranikovoj imovini,
 • troškove ili naknade nastale usled smrti ili povrede radnika osiguranika ili članova njihovih porodica, ili drugih lica angažovanih na bilo koji način od strane osiguranika za obavljanje pojedinih poslova iz njegove delatnosti,
 • štete do kojih dođe posle povratka plovnog objekta vlasniku,
 • štete nastale kao posledica namere ili grube nepažnje osiguranika,
 • štete nastale kao posledica prekoračenja ugovorenih rokova popravke,
 • štete nastale kao posledica neispunjenja ugovora o popravci, odnosno specifikacije radova,
 • štete koje je osiguranik platio bez prethodne saglasnosti osiguravača,
 • štete nastale usled ratnih i političkih rizika,
 • štete nastale kao posledica zemljotresa,
 • potraživanja koja proističu iz štete ili nemogućnosti upotrebe materijalnih ili nematerijalnih dobara, gubitka podataka, otkrivanja poverlјivih informacija ili bilo kog drugog gubitka koji je direktno ili indirektno povezan sa prijemom ili prenosom kompjuterskog virusa ili drugog štetnog programa putem interneta ili na bilo koji drugi elektronski način, kao i putem neovlašćenog ometanja internetske veze, mreže, računara ili telekomunikacionog uređaja.

Osiguranik je dužan da svaku štetu prijavi odmah, bez odlaganja, osiguravaču radi utvrđivanja obima i visine štete, od strane havarijskog komesara osiguravača, odnosno odgovarajuće stručne organizacije.

Osiguranik je dužan da svaki odštetni zahtev koji mu podnese oštećeno lice, zajedno sa svom dokumentacijom i podacima o šteti, dostavi osiguravaču odmah.

Osiguravač je dužan da osiguraniku pruži svu pomoć u ostvarivanju regresa i da preuzme mere za štetu svih imovinsko-pravnih interesa osiguravača prema licima odgovornim za štetu.