Predmet osiguranja mogu biti:

Građansko-pravna odgovornost osiguranika za štete pričinjene trećim licima, nastale iz delatnosti osiguranika ili iz zaključenog ugovora o pružanju usluga ili iz posedovanja ili korišćenja prostora marine.

Osigurani rizici

Osiguravač je obavezan da osiguraniku plati sve štete pričinjene trećim licima, nastale kao posledica njegove ili odgovornosti lica za koje on odgovara i to:

a) na brodu, čamcu, jahti ili drugom plovnom objektu (u daljem tekstu:brod), dok se nalazi pod nadzorom osiguranika, radi čuvanja i održavanja u prostoru marine,

b) na brodu i izvan prostora marine ako je napustio marinu zbog izvođenja radova koje osiguranik ne može izvesti u prostoru marine, pod uslovom da je brod sve vreme pod nadzorom osiguranika:

 • na demontiranim delovima broda u krugu marine, isključujući krađu ili nestanak demontiranog dela,
 • od provalne krađe stvari na brodu i njemu pripadajućih delova, dok se nalaze u prostoru marine,
 • usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećeg lica, osim radnika osiguranika i njegovih kooperanata,
 • šteta na imovini trećih lica.

Osiguranje se ne odnosi na:

 • štete proizašle iz namere ili krajnje nepažnje osiguranika, njegovih radnika i/ili kooperanata,
 • štete proizašle iz zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti broda, ako je za njih osiguranik znao ili je mogao znati,
 • štete nastale kao posledica neispunjenja preuzetih obaveza iz ugovora o pružanju usluga u delu održavanja broda,
 • štete na delu broda koji ima skrivenu manu,
 • štete nastale kao posledica više sile (oluje, vetra, groma, nevremena), gde nema odgovornosti osiguranika,
 • štete koje bi nastale usled pogrešnog ili nestručnog postupka vlasnika broda,
 • troškove za bojenje dela broda koji nije pretrpeo oštećenje,
 • štete usled rata, ratu sličnih događaja, obustave rada, terorizma, građanskih nemira i njima sličnih događaja,
 • krađe ili štete nastale iz bilo kog razloga, na umetničkim slikama i predmetima od plemenitih metala, novcu, papirima od vrednosti i sl,
 • štete nastale na računarima, radio i TV prijemnicima, video tehnici, muzičkim uređajima, optičkim instrumentima i fotoaparatima, osim za štete usled potonuća, požara i eksplozije broda,
 • troškove uklanjanja olupine,
 • štete od glodara na brodu i u prostoru marine,
 • štete od zaleđivanja sistema za hlađenje motora nastale usled propusta vlasnika za vreme upotrebe,
 • potraživanja koja proističu iz štete ili nemogućnosti upotrebe materijalnih ili nematerijalnih dobara, gubitka podataka, otkrivanja poverlјivih informacija ili bilo kog drugog gubitka koji je direktno ili indirektno povezan sa prijemom ili prenosom kompjuterskog virusa ili drugog štetnog programa putem interneta ili na bilo koji drugi elektronski način, kao i putem neovlašćenog ometanja internetske veze, mreže, računara ili telekomunikacionog uređaja.

Prilikom preuzimanja broda na čuvanje, osiguranik je dužan da sa vlasnikom broda sačini tipski ugovor o pružanju usluga.

Marina mora da ima kontinuiranu, 24 – časovnu službu obezbeđenja i da prostor bude propisno ograđen i obezbeđen.

Osiguranik ne može bez prethodne saglasnosti osiguravača da prizna svoju odgovornost ili pojedinačnu štetu, niti da sklopi poravnanje.

Osiguranik je dužan da, bez odlaganja, prijavi štetu osiguravaču, čim za nju sazna.

Prijava štete treba da sadrži sve podatke koji su u tom momentu poznati osiguraniku.

Štetu nastalu usled krađe, smrti, povrede tela ili zdravlja trećeg lica, osiguranik je dužan da odmah prijavi nadležnom organu.

Čim osiguranik primi odštetni zahtev, dužan je da ga bez odlaganja, sa kompletnom dokumentacijom, prosledi osiguravaču.

Isplatom odštete prelaze na osiguravača, u granicama isplaćene naknade, sva prava koja osiguranik ima prema licima odgovornim za štetu. Radi ostvarivanja tih prava, osiguranik je dužan da preduzme sve pravne i druge mere da se osiguraju i sačuvaju sva prava prema licima odgovornim za nastalu štetu, i da pribavi i preda osiguravaču sva potrebna dokumenta.