Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koju određujete vi, i ona bi trebalo da odgovara stvarnoj vrednosti osigurane stvari. Suma osiguranja predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je osigurana stvar uništena ili je nestala, naknađuje se vrednost osigurane stvari do visine ugovorene sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari takođe do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbeglo umanjenje naknade za troškove rabaćenja, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Naknada štete obuhvata i troškove reinstalacije postojećeg licenciranog softvera kod prenosivih računara.

Osiguranjem su obuhvaćeni i troškovi učinjeni na ime ekspresnog prevoza, avioprevoza kao i prevoza van zemlje ako se posebno ugovori.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Obim pokrića, broj prenosivih aparata, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za ovo kombinovano osiguranje i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno naprenosivu opremu vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa želeli da osigurate, bilo da ste je uzeli u najam, obavljate testiranje, merenje i sl., obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

Koji su rizici pokriveni?
Osiguravajuća zaštita zavisi od toga da li je predmet osiguranja na mestu upotrebe i uskladištenja ili je u prevozu i prenosu. Za vreme prevoza i prenosa oprema je osigurana od bilo koje opasnosti na kopnu, vodi i vazduhu. Za vreme upotrebe i uskladištenja, oprema je osigurana od požara i drugih opasnosti (udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija, itd.), loma mašina i nekih drugih opasnosti i od provalne krađe i razbojništva.

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?
Iako je osiguranje imovine najčešće vezano za mesto osiguranja, u skladu sa potrebom da se određeni uređaji, aparati i instrumenti prenose sa jednog mesta na drugo u cilju obavljanja raznih poslova merenja, snimanja, kontrole, istraživanja, obrade podataka itd, pripremili smo sveobuhvatni paket osiguranja, čijim prihvatanjem obezbeđujete naknadu za pretrpljene materijalne štete nastale od gotovo svih mogućih opasnosti koje se mogu ostvariti.
Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su prenosivi aparati, uređaji, instrumenti i računarska tehnika koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, dijagnostiku (medicinsku i tehničku), merenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, kao i za obradu podataka. Podela se može izvršiti na:

  • mehaničke, hidraulične i pneumatske aparate, uređaje i instrumente
  • električne
  • optičke
  • elektronske
  • laserske
  • ultrazvučne
  • izotopske i
  • prenosive računare (notebook)

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i prenosivi izvori i pretvarači energije koji služe za napajanje osiguranih stvari, kao i ostala prateća oprema neophodna za funkcionisanje prenosive tehnike.