Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene ili članove, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
  • Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.

Primer:

Osigurane sume za:

  • Smrt 150.000 dinara
  • Invaliditet 300.000 dinara

Godišnja premija za jedno lice iznosi 495 dinara.