Individualno osiguranje mogu zaključiti lica od 14 do 75 godina, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.
Ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.

Primer:

Osigurane sume za:

Smrt 150.000 dinara
Invaliditet 300.000 dinara

Godišnja premija iznosi 1.260 dinara..