Hoteli, moteli i ostala pravna i fizička lica koja se bave turističkim uslugama, mogu ugovoriti osiguranje svojih gostiju.

Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda, ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
  • Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.

 

Primer:

Osigurane sume za:

  • Smrt 100.000 dinara
  • Invaliditet 200.000 dinara

Premija za deset dana, za jedno lice, iznosi 100 dinara.