Ovo osiguranje se odnosi na mašine, mašinske uređaje i aparate, kao i na gvozdene konstrukcije sa ili bez mehaničkog ili mašinskog uređaja.

Naknada štete se vrši u visini tržišne vrednosti osigurane stvari ukoliko je ugovarač osiguranja dužan da, na osnovu ugovora o prodaji i isporuci na osnovu Opštih uzansi za promet robom, naknadi štetu, i to ako je osigurana stvar uništena ili oštećena usled greške u konstrukciji, greške u livenju ili u materijalu itd.

Za detaljnije informacije o ovoj vrsti osiguranja, obratite se našim filijalama, ekspoziturama i poslovnicama na kontakt telefone.