Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija možete ugovoriti bez obzira na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju.   Kao mera zaštite, ova vrsta osiguranja pruža vam mogućnost da budete odgovorni prema sebi i drugima,  da na savestan način upravljate vašom budućnošću. Takođe, ovo osiguranje je namenjeno i svim poslodavcima koji na ovaj način svojim zaposlenim omogućavaju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

Kako se ugovara osiguravajuće pokriće?

Zaključivanjem ugovora o osiguranju lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija оsigurаnicimа sе оmоgućuje оstvаrivаnjе nоvčаnih nаknаdа kоје nisu оbuhvаćеne prаvimа iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа i to za slučaj:

  • tеžih bоlеsti definisanih u Tabeli težih bolesti, kојe su prvi put nаstаle i dijagnostikovane u tоku ugоvоrеnоg trајаnjа оsigurаnjа. Može se ugovoriti osnovno ili osnovno i dodatno pokriće.
  • osnovno pokriće – omogućava isplatu novčane naknade za 17 težih bolesti,
  • dodatno pokriće – omogućava isplatu novčane naknade za još 19 težih bolesti.
    i/ili
  • hirurških intеrvеnciјa definisanih u Tabeli hirurških intervencija, koje su nаd osigurаnikоm оbаvljene u tоku ugоvоrеnоg  trајаnjа оsigurаnjа, s tim dа је pоtrеbа zа hirurškоm intеrvеnciјоm prvi put nаstаlа u tоku trајаnjа оsigurаnjа.

Kome je namenjeno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija?

Osiguranik može biti svako lice koje izrazi želju da sa osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju.

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija može se zaključiti kao individualno i kolektivno osiguranje. Ugovor o kolektivnom osiguranju se zaključuje prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije i sl.

Određivanje premije osiguranja i način plaćanja premije

Iznos premije osiguranja zavisi od načina ugovaranja, izabranih osiguranih suma na koje se zaključuje osiguranje i obima pokrića, kao i drugih parametara koje utvrđuje osiguravač.

Premija se plaća u rokovima utvrdjenim ugovorom o osiguranju, odnosno polisom.

Ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju

Nastankom osiguranog slučaja osiguravač isplaćuje osiguranu sumu ili procenat ugovorene osigurane sume za slučaj bolesti koja je prvi put nastala i dijagnostikovana u toku ugovorenog trajanja osiguranja (infarkt miokarda, moždani udar, invazivni rak, lajmska bolest i dr.), odnosno osiguranu sumu ili procenat osigurane sume za hiruršku intervenciju koja je nad osiguranikom obavljena u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hiruruškom intervencijom nastala u toku trajanja osiguranja. Ugovorom utvrđene osigurane sume predstavljaju  maksimalan iznos obaveze osiguravača.

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija možete zaključiti na svim prodajnim mestima Kompanije, a dodatne informacije o proizvodima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja možete dobiti pozivom na broj 0800 386 286.

Preuzmite uslove osiguranja

Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi DZO za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija