Dobrovoljno zdravstveno osiguranje prema izabranom programu je prilagođeno različitim željama, potrebama i mogućnostima osiguranika.
Osiguranik može biti svako lice koje izrazi želju da sa osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju, bez obzira na godine života i na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje prema izabranom programu se može zaključiti kao individualno i kolektivno osiguranje. Ugovor o kolektivnom osiguranju se zaključuje prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije i sl.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje prema izabranom programu se ugovara na period od najmanje godinu dana.
Visina mesečne premije i obim ugovorene zdravstvene zaštite se utvrđuje prema: izabranom programu zdravstvenih usluga, pristupnoj starosti osiguranog lica, statusu osiguranika (penzioner, pol).

Polisa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prema izabranom programu obezbeđuje viši nivo zdravstvene zaštite. Prema medicinskoj indikaciji ili preventivno, ugovorite:

  • preglede lekara,
  • specijalističke preglede,
  • laboratorijske analize.

Poštujte sebe, svoje vreme i novac. Izaberite lekara i zdravstvenu ustanovu iz mreže zdravstvenih ustanova sa kojima imamo zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, gde ćete obaviti pregled, u terminu kada vama odgovara, bez uputa i čekanja.

Svaki osiguranik dobija karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja, uz identifikacioni dokument sa fotografijom, služi kao sredstvo plaćanja u zdravstvenoj ustanovi.
Izaberite jedan od ponuđenih programa  zdravstvenih usluga. Birajte i zdravstvenu ustanovu iz mreže zdravstvenih ustanova sa kojima imamo zaključen ugovor o poslovnoj saradnji i lekara (opšte prakse ili specijalistu) kod kojeg želite da obavite pregled, kao i vreme korišćenja zdravstvene usluge. Ostalo prepustite nama.

Program A / ApProgram B / BpProgram C / Cp
1. Jedan sistematski pregled koji uključuje:1. Jedan sistematski pregled koji uključuje:1. Jedan sistematski pregled koji uključuje:
- specijalistički internistički pregled sa EKG-om;- specijalistički internistički pregled sa EKG-om;- specijalistički internistički pregled sa EKG-om;
- laboratorijske analize (kompletna krvna slika {eritrociti, leukociti, hemoglobin, Hct, Le formula,trombociti} sedimentacija, šećer, holesterol, trigliceridi, pregled urina);- laboratorijske analize (kompletna krvna slika {eritrociti, leukociti, hemoglobin, Hct, Le formula,trombociti } , sedimentacija, šećer, holesterol, trigliceridi, pregled urina);- laboratorijske analize (kompletna krvna slika {eritrociti, leukociti, hemoglobin, Hct, Le formula, trombociti}, sedimentacija, šećer, holesterol, trigliceridi, pregled urina);
2. Tri pregleda godišnje kod izabranog lekara ;2. Tri pregleda godišnje kod izabranog lekara;2. Tri pregleda godišnje kod izabranog lekara;
3. Jedan ultrazvuk abdomena;3. Jedan ultrazvuk abdomena;3. Jedan ultrazvuk abdomena;
4. Jedan specijalistički osnovni pregled i dva kontrolna pregleda kod istog specijaliste;4. Jedan specijalistički osnovni pregled i dva kontrolna pregleda kod istog specijaliste. Specijalistički osnovni pregled podrazumeva dijagnostičku obradu, vezanu za odabrani pregled specijaliste. Dijagnostičke procedure mora indikovati lekar odgovarajuće specijalnosti; 
Mesečna premija :Mesečna premija : Mesečna premija : 
od 350,00 do 560,00 din. od 590,00 do 955,00 din. od 795,00 do 1.281,00 din. 
Cena za penzionere:Cena za penzionere: Cena za penzionere: 
od 425,00 do 501,00 din.od 734,00 do 857,00 din.od 986,00 do 1.154,00 din
Napomena: proračuni premije i primeri osiguranih suma su informativnog karaktera.

U okviru dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prema izabranom programu nudimo vam dva posebna programa za žene koji omogućavaju redovne preglede.

ZDRAVSTVENI PROGRAM ZA ŽENE
Program Ž1Program Ž2
Jedan ginekološki pregled sa pregledom dojkiDva ginekološka pregleda sa pregledom dojki
Jedan Papanikolau test i jedna analiza stepena čistoćeDva Papanikolau testa i dve analize stepena čistoće
Jedan kolposkopski pregledJedan kolposkopski pregled
Jedan ginekološki ultrazvukJedan ginekološki ultrazvuk
Jedan ultrazvuk dojkiJedan ultrazvuk dojki
 Jedna mamografija
Mesečna premija: 535,00 din.Mesečna premija: 950,00 din.

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju prema izabranom programu možete zaključiti na svim prodajnim mestima Kompanije, a dodatne informacije o proizvodima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja možete dobiti pozivom na broj: 011 30 40 060 ili 0800 386 286.

Preuzmite uslove osiguranja

Pravila DZO
Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi DZO prema izabranom programu
Adresar davalaca zdravstvenih usluga - DZO prema izabranom programu