Mnogi od nas su već bili pogođeni rakom, bilo da su sami oboleli ili se radi o članu porodice ili prijatelju. Mnogima od nas rak se može dogoditi, jer je na osnovu statističkih podataka poznato da će svaki treći muškarac odnosno svaka četvrta žena u Srbiji oboleti od ove teške bolesti tokom svog života. Nakon suočavanja sa dijagnozom, oboleli se moraju suočiti sa troškovima lečenja koje im predstoji.

Obavezno zdravstveno osiguranje pokriva mnoge troškove lečenja, međutim postoje brojni troškovi zdravstvene zaštite koji nisu uključeni u pokriće i koje je neophodno finansirati iz sopstvenog budžeta. Porodični budžet je već opterećen redovnim troškovima domaćinstva, ratom kredita ili školovanjem deteta. U slučaju da se postavi dijagnoza raka, da li će porodični budžet biti u mogućnosti da pokrije troškove lečenja koji stalno rastu?

Cancer Protection osiguranje obezbeđuje isplatu novčane naknade u slučaju da se postavi dijagnoza raka, koja može da pomogne da zaštitite vrednosti koje ste godinama sticali i pokrije indirektne troškove vezane za lečenje raka, kao što su gubitak prihoda usled dužeg bolovanja, troškovi brige o deci, ili troškovi puta, smeštaja i ishrane tokom lečenja u drugom gradu.

U saradnji sa kompanijom MediGuide, Cancer Protection osiguranje obezbeđuje uslugu pribavljanja drugog lekarskog mišljenja o postavljenoj dijagnozi i načinu lečenja raka, koje daju vrhunski svetski stručnjaci u oblasti dijagnostike i lečenja raka.

Nadamo se da se nikada nećete suočiti sa rakom, ali ako se to dogodi, Cancer Protection osiguranje Vam može pružiti finansijsku podršku i omogućiti Vam da se usredsredite na izlečenje i oporavak.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Po svojim karakteristikama, Cancer Protection je nova generacija osiguranja za slučaj teških bolesti i prvi proizvod ove vrste u Srbiji. Cancer Protection podrazumeva jednokratnu isplatu osigurane sume u slučaju da osiguranik tokom perioda osiguranja prvi put oboli od raka:

  • U slučaju da se prvo postavi dijagnoza neinvazivnog raka, isplaćuje se 15% ugovorene osigurane sume, a osiguranje se nastavlja samo za slučaj invazivnog raka*
  • U slučaju da se prvo postavi dijagnoza invazivnog raka, isplaćuje se 100% osigurane sume, a osiguranje prestaje da važi

*Definicije invazivnog i neinvazivnog raka navedene su u Posebnim uslovima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za slučaj oboljevanja od raka.

Svim osiguranicima kojima je postavljena dijagnoza raka, odnosno kod kojih postoji sumnja da su oboleli od raka na raspolaganju je usluga pribavljanja drugog lekarskog mišljenja vrhunskih svetskih stručnjaka u oblasti onkologije. Drugo lekarsko mišljenje o postavljenoj dijagnozi i predloženom načinu lečenja daje se na osnovu originalne medicinske dokumentacije.

Tokom perioda osiguranja osiguranik može, u skladu sa uslovima osiguranja, više puta koristiti uslugu pribavljanja Drugog lekarskog mišljenja.

Uslugu pribavljanja drugog lekarskog mišljenja za osiguranike Dunav osiguranja obezbeđuje kompanija MediGuide*.

*Detaljne informacije o ovoj usluzi navedene su u Posebnim uslovima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za slučaj oboljevanja od raka.

Osiguranici koji žele da iskoriste svoje pravo na uslugu pribavljanja drugog lekarskog mišljenja mogu se informisati pozivanjem MediGuide-a na broj 0800 191-036.

STICANJE STATUSA OSIGURANIKA

Status osiguranika može steći svako lice koje je državljanin Republike Srbije, bez obzira na starost, pol ili zdravstveno stanje.

Ugovorom se može zaključiti individualno ili kolektivno osiguranje.

Individualno osiguranje zaključuje se sa trajanjem od jedne do pet godina, uz mogućnost obnove ugovora po isteku perioda osiguranja. Ugovarač individualnog osiguranja istovremeno može biti osiguranik.

Kolektivno osiguranje zaključuje se za najmanje 10 lica. Kolektivno osiguranje može se zaključiti sa trajanjem od godinu dana, uz mogućnost obnove ugovora po isteku perioda osiguranja.

KARENCA

Ugovorom je predviđena karenca u trajanju od 180 dana kod individualnog osiguranja, odnosno 90 dana kod kolektivnog osiguranja. Karenca se ne primenjuje kod ugovora obnovljenih u roku od 30 dana od dana isteka perioda osiguranja, odnosno kod osiguranja u kontinuitetu.

Tokom trajanja karence osiguranik ima pravo na uslugu drugog lekarskog mišljenja.

VISINA OSIGURANE SUME I PREMIJA

Visina osigurane sume je unapred određena i može iznositi 500.000, 1.000.000, 3.000.000 ili 5.000.000 dinara.

PRETHODNO ZDRAVSTVENO STANJE

Postojanje prethodnog zdravstvenog stanja je osnov za isključenje obaveze Osiguravača na isplatu osigurane sume ili njenog dela.
Prethodno zdravstveno stanje uključuje:

  • bilo koju vrstu tumora, raka, leukemije, limfoma, patoloških promena na koži ili mladeža koji krvare, koji su postali bolni, promenili boju ili su se povećali, ili
  • polipozu debelog creva, zapaljensko oboljenje digestivnog trakta (Kronova bolest ili ulcerozni kolitis), policistična bolest bubrega, benigne promene u dojkama, azbestozu, bilo koju vrstu hepatitisa ili ciroze jetre

Osiguranik kod koga je utvrđeno postojanje prethodnog stanja ima pravo na uslugu drugog lekarskog mišljenja.

Preuzmite uslove osiguranja

Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi DZO za slučaj oboljevanja od raka - Cancer protection