Predmet osiguranja

Mogu se osigurati sledeći plovni objekti: jahte, čamci, hidrogliseri, jedrilice, drvarice skele, splavovi, pontoni, kućice na splavu, pontonski mostovi.

Osiguranje obuhvata:

 • trup čamca (korito ili plovna osnova čamca ili postrojenja, nadgradnje, kabina, jarbol, kormilo, konopci, lanci, vitla, sidra, vesla, jedra, ograde i pokrivači),
 • pogonske mašine (ugrađeni ili vanbrodski pogonski motor i postolje, osovina, propeler, rezervoar, agregat, komandna tabla, razvodni uređaj i drugo),
 • oprema (sva oprema koja može da služi za bezbednost plovidbe ili boljem ekonomskom iskorišćavanju),
 • postrojenja,
 • inventar čamca prema posebnom spisku.

 

OSIGURANJEM SU POKRIVENI SLEDEĆI RIZICI

Potpuni gubitak nastao usled (osnovni rizici):

 • plovidbene nezgode kao što je sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugih vanrednih spoljnjih događaja koji su u vezi sa plovidbom,
 • nevremena, brodoloma, udara groma, zemljotresa,
 • sudara sa drugim plovnim objektom,
 • udara u obalu ili bilo koje drugo učvršćenje, plivajuće ili plutajuće objekte ili predmet,
 • požara,
 • posledice skrivene mane na trupu čamca ili pogonskom motoru ili opremi,
 • eksplozije na čamcu ili izvan njega,
 • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova,
 • utovara ili istovara tereta, dozvoljenog za prevoz čamcem,
 • provalne krađe ili nasilnog oduzimanja celog čamca ili samo ugrađenog motora,
 • neovlašćene posluge čamcem,
 • oštećenja usled zle namere ili nepažnje od strane trećih lica,
 • oštećenja usled nekog drugog vanrednog događaja ili nezgode dok se čamac nalazi u plovidbi, mirovanju ili je izvučen na kopno.

 Pod potpunim gubitkom čamca smatra se:

 • potonuće bez mogućnosti vađenja,
 • potpuno uništenje čamca,
 • oštećenje čamca koje se ne može popraviti,
 • nestanak čamca,
 • ako troškovi popravke čamca, odnosno troškovi vađenja potonulog čamca premašuju osigurani iznos.

Puno pokriće

Osiguranjem su obuhvaćena sva delimična oštećenja na trupu, na pogonskim motorima, opremi i inventaru osiguranog čamca usled bilo kog osiguranog rizika navedenog pod tačkom potpuni gubitak, kao i provalna krađa, uz uslov da su otuđeni delovi bili smešteni u zaključanom prostoru osiguranog čamca.
Osiguranjem su pokriveni, u granicama pruženog pokrića i razumno učinjeni troškovi spasavanja, ukoliko je ono bilo uspešno. U slučaju neuspelog spasavanja, troškovi takvog spasavanja će se naknaditi samo ako su učinjeni uz izričitu saglasnost osiguravača.

Ovim osiguranjem ne pruža se pokriće za:

 • štete koje osiguranik prouzrokuje namerno ili krajnjom nepažnjom,
 • štete koje osiguranik pretrpi samo posredno, ili ako oštećenjem osiguranog čamca bude prouzrokovana još neka šteta,
 • štete usled nesposobnosti čamca za plovidbu, bilo zbog nedovoljne tehničke opremljenosti čamca ili usled toga što je čamac bez potrebnih dokumenata,
 • štete prouzrokovane istrošenošću materijala na trupu, mašinama, opremi i inventaru usled starosti, upotrebe ili zapuštenosti, kao i štete koje bi nastale usled truleži i crvotočine,
 • štete nastale kao posledica obične krađe,
 • troškovi rasterećenja čamca i drugi izdaci koji bi bili učinjeni usled niskog ili visokog vodostaja, kao i troškovi plovidbe,
 • štete koje nastanu usled nepropisanog, utovarenog opasnog tereta,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled nuklearne eksplozije, radijacije radioaktivnih proizvoda ili otpadaka,
 • ispadanje vanbrodskog motora ako nije posledica osiguranih rizika,
 • štete koje su posledica ulivanja vode ili atmosferskih taloga u čamac koji nije bio zaštićen pokrivačem,
 • štete usled leda ako čamac nije, odmah po obrazovanju leda na reci, upućen u najbliži zimovnik,
 • štete nastale kao posledica puštanja čamca vodenom strujom –“rinovanjem“,
 • štete nastale posredno ili neposredno, usled rizika rata ili ratnih i ratu sličnih operacija (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), sabotaže, revolucije, ustanka, građanskih nemira, povrede blokade, pa u vezi s tim zaplenjivanja, zaustavljanja, konfiskacije i sličnih mera,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled rizika štrajka, obustave rada, otpuštanja radnika, radničkih nemira i slično,
 • troškovi u vezi sa vađenjem ili odstranjivanjem olupine čamca ili njegovih delova, bez obzira da li se to sprovodi po naredbi vlasti ili ne,
 • gubitak, oštećenje, odgovornost ili troškove koji su direktno ili indirektno prouzrokovani, ili uvećani, ili proistekli iz upotrebe ili rada, kao sredstva za nanošenje štete, bilo kakvog kompjutera, kompjuterskog sistema, kompjuterskog softverskog programa, zlonamernih kodova, kompjuterskog virusa ili procesa, ili bilo kog drugog elektronskog sistema.

Osiguranik je dužan da:

 • prijavi sve okolnosti koje su važne za ocenu težine rizika, kao i svaku promenu okolnosti do koje dođe u toku trajanja osiguranja,
 • plati premiju u roku ugovorenom u polisi,
 • za vreme trajanja osiguranja, vodi brigu o osiguranom čamcu, pažnjom dobrog privrednika.

U slučaju štete osiguranik treba da:

 • preduzme sve mere da se izbegne, odnosno smanji šteta,
 • o nastaloj šteti obavesti osiguravača odmah po saznanju,
 • odmah prijavi plovidbenu nezgodu kapetaniji pristaništa, a ako se radi o provalnoj krađi, otimačini ili drugom krivičnom delu, odmah podnese prijavu nadležnom organu,
 • preduzme sve pravne i druge mere da se osiguraju i sačuvaju sva prava prema licima odgovornim za nastalu štetu, kao i da na zahtev osiguravača pribavi i uruči mu sve potrebne isprave, a posebno ispravu o ustupanju svojih prava (cesiju) prema licima odgovornim za štetu,
 • za štete nastale za vreme sportskih takmičenja, priloži svu dokumentaciju, overenu od strane regatnog odbora ili takmičarske komisije,
 • u slučaju oštećenja (havarije) čamca, sačini zapisnik o šteti, potpiše ga i overi kod nadležne rečne kapetanije pristaništa,
 • podnese osiguravaču dokumentovani odštetni zahtev.