Predmet osiguranja

Predmet osiguranja je brod u izgradnji dok se nalazi u brodogradilištu. Osim broda, predmet osiguranja su i brodske mašine, oprema i materijal potreban za izgradnju još pre unošenja u brod.

Osigurani rizici:

Sa stanovišta rizika, brod u izgradnji prolazi kroz 5 faza:

 • prva faza počinje sa pripremanjem materijala i delova budećeg broda u brodogradilištu i traje do polaganja kobilice,
 • druga faza počinje od momenta polaganja kobilice i traje do porinuća broda,
 • treća faza obuhvata period porinuća broda, sa specifičnim rizicima vezanim za samo porinuće,
 • četvrta faza obuhvata završenje izgradnje broda koji se nalazi u plutajućem stanju u brodogradilištu,
 • peta faza obuhvata plovidbu broda (probne i ostale vožnje).

Ne nadoknađuju se štete nastale usled:

 • uklanjanja grešaka u nacrtu-projektu,
 • zarobljavanja, zaplene, ograničenja ili zadržavanja, neprijateljstva ili operacija sličnih ratu, građanskog rata, revolucije, pobune, ustanka,
 • štrajkova, radničkih nereda, nasilja, demonstracija ili manifestacija,
 • upotrebe eksplozije ili ratnog oružja od terorista ili bilo kojih lica koja su štetu prouzrokovala iz političkih pobuda,
 • zemljotresa, vulkanske erupcije ili velikih talasa, izazvanih od zemlotresa ili vulkanskih erupcija,
 • upotrebe nuklearnog oružja, radijacije i kontaminacije,
 • gubitka, oštećenja, odgovornosti ili troškova koji su direktno ili indirektno prouzrokovani, ili uvećani, ili proistekli iz upotrebe ili rada, kao sredstva za nanošenje štete, bilo kakvog kompjutera, kompjuterskog sistema, kompjuterskog softverskog programa, zlonamernih kodova, kompjuterskog virusa ili procesa, ili bilo kog drugog elektronskog sistema.

Osiguranik je dužan da, odmah po nastupanju štetnog događaja, obavesti osiguravača o šteti, radi utvrđivanaj uzroka, obima i visine štete od strane havarijskog komesara osiguravača ili stručne institucije koju odredi osiguravač.