Šta je obavezno osiguranje od auto-odgovornosti?

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz.
U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti, naša kuća će umesto Vas nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica ako do saobraćajne nesreće dođe vašom krivicom.

Kao vozač morate posebno da vodite računa o sledećem:

 • koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom;
  upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
 • ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
 • ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
 • ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami;
 • ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno;
 • ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti.

Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje.

Čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju svi vozači motornih vozila, pored polise od auto-odgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica. Svi klijenti koji zaključe polisu auto-odgovornosti kod Kompanije „Dunav osiguranje“ uz polisu dobijaju besplatno Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Saznajte više o Evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.
Učesnici saobraćajne nezgode su u navedenim slučajevima dužni da:

 • popune i potpišu Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u skladu sa uputstvom na poleđini izveštaja (popunjen obrazac ne predstavlja priznavanje odgovornosti, već jedino utvrđivanje identiteta učesnika);
 • nakon popunjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, ukoliko je nezgodu prouzrokovao osiguranik „Dunav osiguranja“, potrebno je da oba učesnika u nezgodi, sa svojim vozilima i neophodnom dokumentacijom (u što kraćem roku, bez vršenja bilo kakvih popravki na vozilima) dođu u najbližu poslovnicu „Dunav osiguranja“ radi davanja izjava, prijavljivanja štete, procene i upoređivanja vozila, ili da za sve neophodne informacije pozovu Kontakt centar Kompanije „Dunav osiguranje“ putem besplatnog broja 0800 386 286.

Često postavljana pitanja

Šta je BONUS-MALUS sistem?

Na ugovore o osiguranju od auto-odgovornosti od 01.septembra 2011. godine bonus-malus sistem se primenjuje praktično, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.
Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.
Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti biće razvrstani u treći premijski stepen i ostvarivaće pravo umanjenja osnovne premije (bonus) od 5%.
Pažljivi vozači koji u naredne tri godine ne učine nijednu štetu biće razvrstani u najniži, prvi, premijski stepen i nagrađeni maksimalnim umanjenjem osnovne premije (bonusom) u iznosu od 15% jer svaka godina pažljive vožnje donosi po 5% popusta i umanjenje premijskog stepena.
Manje pažljivi vozači, sa jednom učinjenom štetom između dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i biće razvrstani u sedmi premijski stepen.
Nepažljivi vozači koji su načinili dve štete u prethodnom periodu biće razvrstani u deseti premijski stepen i plaćaće 110% višu cenu osiguranja, a za tri i više načinjenih šteta osiguranik će plaćati 150% veću premiju obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti i biće razvrstan u dvanaesti premijski stepen.
Dodatna kazna takvim vozačima je i daleko sporije vraćanje na polazni, četvrti, premijski stepen, koje zbog jedinstvene baze podataka svih osiguranika pri Udruženju osiguravača Srbije nije baš tako jednostavno. Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog, dvanaestog, premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.
Znači, vraćanje premijskog stepena „unazad“ ide svake godine za po jedan stepen, pod uslovom da vozač između dve registracije nije imao štetu.
Napominjemo da se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.

Kada je potreban zeleni karton?

Da li znate kada niste u obavezi da posedujete zeleni karton prilikom ulaska na teritoriju druge zemlje, odnosno za koje zemlje vam je potreban zeleni karton?

Dana 22.11.2011. godine kompletiran je proces pristupanja Republike Srbije Multilateralnom sporazumu (MA) koji je poznat i kao Sistem registarske oznake. Ovaj sporazum su, osim Srbije, potpisali i predstavnici 32 nacionalna biroa osiguravača zemalja evropskog privrednog prostora i pridruženih zemalja.
Multilateralni sporazum stupio je na snagu 01.01.2012. godine, čime je prestala obaveza da motorna vozila koja se uobičajeno nalaze na teritoriji Republike Srbije poseduju međunarodnu kartu osiguranja od auto-odgovornosti (zeleni karton) prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica.
To praktično znači da je za vozila iz Republike Srbije od 01.01.2012. godine, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica, kao dokaz o postojanju osiguranja od auto-odgovornosti dovoljna registarska oznaka, odnosno registraciona nalepnica koja se dobija prilikom registracije vozila.
Zemlje potpisnice Sporazuma (MA) su:

 • Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uključiv Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključiv Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

Zeleni karton takođe nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od auto-odgovornosti, ostaje obavezan dokument za vozila koja se uobičajeno nalaze na teritoriji Republike Srbije, a kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

 • Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

Posedovanjem našeg zelenog kartona prilikom boravka u nekoj od navedenih zemalja obezbeđena vam je osiguravajuća zaštita za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi.