Ovim osiguranjem osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

  • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i
  • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu.

Ova vrsta osiguranja se ugovara na obrascu polise AUTO BONUS Plus, na kome je moguće zaključiti i delimično kasko osiguranje (lom stakla) .

Prilikom zaključenja ili obnove polise Osiguranje vozača i putnika od nezgode osiguranik mora da ima zaključenu važeću polisu osiguranja od auto-odgovornosti kod Kompanije ,,Dunav osiguranje“.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.

Delimično kasko osiguranje (lom stakla)

Delimično kasko osiguranje se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.
Delimični kasko se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja je naznačena na polisi, a koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne štete. Ugovara se na obrascu polise AUTO BONUS Plus, na kojem možete zaključiti i osiguranje auto-nezgode.

Prilikom zaključenja ili obnove polise Osiguranje vozača i putnika od nezgode, osiguranik mora da ima zaključenu važeću polisu osiguranja od auto-odgovornosti kod Kompanije ,,Dunav osiguranje“.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti, regulisano je Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) Kompanije ,,Dunav osiguranje“.