U čemu je značaj i specifičnost ovog osiguranja?
U svakom domaćinstvu se nalaze brojni aparati i uređaji koji se u toku rada lako mogu oštetiti ili pokvariti usled dejstva nekog spoljašnjeg ili unutrašnjeg faktora. Ukoliko ste već zaključili osiguranje stvari domaćinstva i zaštitili svoj budžet od posledica požara, krađe, poplave i drugih opasnosti, pružamo vam mogućnost da dodatno osigurate aparate i uređaje od opasnosti koje su, statistički gledano veoma česte, a koje osnovnim paketom nisu obuhvaćene.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su aparati i uređaji domaćinstva koji su svrstani u sledeće grupe:

  • bela tehnika
  • audio i video uređaji
  • ostali uređaji i aparati
  • kućni alat i mašine
  • personalni računar
  • sistemi zaštite

Koji su rizici pokriveni?
Ovom vrstom osiguranja pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu. Pod ovim pojmom se podrazumevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari i to usled:

  • greške u materijalu i izradi
  • neposrednog delovanja električne energije (kratki spoj, atmosferski i drugi prenaponi, električni lűk, česte promene napona i sl.)
  • otkaza uređaja za zaštitu i regulaciju, kao i elemenata za automatsko upravljanje
  • udara groma, prenošenja električne energije preko vodova

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Sumu osiguranja za svaku pojedinu stvar definišete vi i ona bi trebalo da predstavlja realnu vrednost stvari. Suma osiguranja je maksimalni iznos za naknadu štete.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije zavisi od visine ugovorene sume osiguranja, vrste aparata i uređaja, ugovorenog doplatka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja umanjena za vrednost ostatka. Ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari. Može se ugovoriti doplatak na premiju osiguranja za otkup amortizovane vrednosti kako bi se izbeglo umanjenje na ime troškova rabaćenja pri naknadi štete.
Prilikom obračuna troškova, uračunavaju se i troškovi transporta oštećenih stvari do servisa.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Ukoliko ste već imali zaključeno osiguranje aparata i urećaja u domaćinstvu kod naše Kompanije i u prethodnom periodu niste imali šteta, ostvarili ste mogućnost za dobijanje specijalnih popusta na obračunatu premiju osiguranja.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju aparata i uređaja u domaćinstvu i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na imovinu vašeg domaćinstva, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.