Poštovani,

ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju za nabavku radnih stanica, monitora i štampača za potrebe Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd.

Pitanja i odgovori:

Pitanje – U specifikaciji za partiju B – nebrendirani računari (Prilog br. 2), pod tačkom 3, zahtevan je operativni sistem; Windows OEM 10. Molimo Vas da nam potvrdite da se zahtev odnosi na Windows 10 Professional verziju operativnog sistema.
Odgovor – Pored Windows 10 Professional verzije može biti ponuđena i Windows 10 Enterprise verzija.

Pitanje – U specifikaciji za partiju B – nebrendirani računari (Prilog br. 2), pod tačkom 16, za stavku monitor, definisano je da je opširnija specifikacija monitora data u drugoj partiji, u okviru koje je za monitor definisano: Ulazni konektori: VGA (analog), DVI-D. S obzirom da za nebrendirani računar Partije B nije navedeno koji video konektori moraju biti prisutni na samim računarima, već su oni definisani samo za monitore, molimo Vas da nam potvrdite da je za Partiju B moguće ponuditi monitor koji ima jedan analogni I jedan (bilo koji) digitalni konektor (DVI, HDMI ili Display Port), a koji je direkto kompatibilan sa video izlazima na računaru. U suprotnom, korisniku može biti isporučen računar koji ima samo jedan VGA port, čime prisustvo digitalnog konektora na monitoru postaje bespredmtno i nepotrebno.
Odgovor – Potvrđujemo da je za partiju B moguće ponuditi monitor koji ima jedan analogni i jedan (bilo koji) digitalni konektor (DVI, HDMI ili Display Port).

Pitanje – Poštovani molim Vas da nam razjasnite na koji način se dokazuje da je ponuđač ovlašćen od strane proizvođača za prodaju predmetne opreme.
Odgovor – Kao dokaz ponuđač je potrebno da dostavi Autorizaciju proizvođača da je ponuđač ovlašćen za prodaju originalnih proizvoda u postupku nabavke. Autorizacija mora da glasi na ime ponuđača koji dostavlja ponudu za predmetnu nabavku i da sadrži naziv naručioca, kao i naziv i broj nabavke na koju se odnosi.

Pitanje – Poštovani, na strani 4 konkursne dokumentacije ste naveli da je ponuđač u obavezi da dostavi sertifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Energy Star, WEEE i ROHS. S obzirom da se neki od ovih sertifikata mogu odnositi I na ponuđača I proizvođača opreme (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), a neki se odnose na proizvode (Energy Star, WEEE i RoHS), molimo Vas da nam razjasnite šta smo u obavezi da Vam dostavimo.
Odgovor – Tražene sertifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 je potrebno da poseduje ponuđač i da ih dostavi za sebe uz ponudu. Takođe, neophodno je da ponuđač dostavi sertifikate Energy Star (izjavu proizvođača kao I internet adresu na kojoj se može proveriti verodostojnost podataka navedenih u izjavi), WEEE i RoHS za Partiju B nebrendirani računari.

Pitanje – u tehničkoj specifikaciji za Partiju C (monitori), ste između ostalog naveli da je potrebno da traženi monitor ima ulazne konektore: VGA (analog) I DVI-D. Molim Vas da nam odgovorite da li je za Vas prihvatljivo da ponuđeni monitor pored VGA (analog) ulaznog konektora ima još jedan digitalni način povezivanja koji daje bolji kvalitet slike i veću rezoluciju (DP ili HDMI) imajući u vidu da ste u konkursnoj dokumentaciji na srani 3 u odeljku definisanje i sadržaj ponude naveli da su navedene tehničke karakteristike minimalne tražene i da ponuđač u svojoj ponudi može da ponudi i bolje i kvalitetnije rešenje prilikom dostavljanja ponude.
Odgovor – Prihvatljivo je da bude pored analognog i digitalni način povezivanja, odnosno i DP ili HDMI digitalni ulazni konektor.

Pitanje – da li je moguće za Partiju A brendirani računari ponuditi monitor istog brand-a koji je kompatibilan sa računarom bar po jednom analognom i jednom digitalnom načinu povezivanja koji daje bolji kvalitet slike i veću rezoluciju (DP ili HDMI) imajući u vidu da ste u konkursnoj dokumentaciji na srani 3 u odeljku definisanje i sadržaj ponude naveli da su navedene tehničke karakteristike minimalne tražene i da ponuđač u svojoj ponudi može da ponudi i bolje i kvalitetnije rešenje prilikom dostavljanja ponude.
Odgovor – Može se ponuditi monitor sa bar po jednim analognim i digitalnim načinom povezivanja.

Pitanje – u konkursnoj dokumentaciji na strani 11, u tehničkoj specifikaciji za brendirani računar naveli ste da je za operativni sistem potrebno dostaviti Windows 7 OEM. Molim Vas da nam tačno definišete da li se radi o Windows Home ili Windows Professional OS. S obzirom da je Windows 7 stari OS posle koga su se pojavila dva novija i bolja Windows OS, molim Vas da nam potvrdite da je za Vas prihvatljivo da se ponudi najnoviji Windows 10 Professional OS, imajući u vidu da ste u konkursnoj dokumentaciji na srani 3 u odeljku definisanje i sadržaj ponude naveli da su navedene tehničke karakteristike minimalne tražene i da ponuđač u svojoj ponudi može da ponudi i bolje i kvalitetnije rešenje prilikom dostavljanja ponude.
Odgovor – Operatvni sistemi nisu za poređenje (bolji lošiji) pa je potrebno da bude zadovoljen uslov Windows 7 OEM i nije prihvatljiva Home verzija već je potrebno da bude Profesional ili Enterprise za poslovnu primenu.