Konkursna dokumentacija - Projektanti BPJT 2016 i Izvođači BPJT 2016

Ponedeljak, 26. Decembar 2016

Poštovani,

ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju.
Konkursna dokumentacija - Izvođači BPJT 2016.pdf
Konkursna dokumentacija - Projektanti BPJT 2016.pdf

 

Оbјаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје:
 
Dоdаtnе infоrmаciје i оbјаšnjеnjа u vеzi sа priprеmоm pоnudе, pоnuđаči mоgu trаžiti isklјučivо u pisаnоm оbliku nа email: nikola.lazic@dunav.com, uz nаpоmеnu, "Оbјаšnjеnjа“ i tо nајkаsniје 3 rаdnа dаnа prе isticаnjа rоkа zа dоstаvlјаnjе pоnudе. Тrаžеnjе dоdаtnih infоrmаciја i оbјаšnjеnjе tеlеfоnоm niје dоzvоlјеnо. 
 
Pitаnjа i оdgоvоri bićе pоstаvlјеni nа sајtu Kоmpаniје.
 
Pitanje:
Da li treba predati originale ili overene kopije Licenci inženjera, Potvrda za validnost Licenci, Potvrde Investitora ( dokaz realizovanih poslova Ponuđača) ,Bonitet,  ili se mogu dostaviti kopije originala bez overe, a spremiti originale na uvid.
 
Odgovor: 

Dostavljaju se kopije, dok Kompanija zadržava pravo da u toku postupka zatraži od ponuđača originale na uvid.
 

Pitanje:
Koji izveštaj smatrate kao adekvatan? Bonitet, Bilans stanja...
 
Odgovor:
Bonitet
 
 
Pitanje:
Molim vas da mi odgovorite da li se u realizovane poslove, osim projektantskih,  mogu uključiti i poslovi vršenja stručnog nadzora?

Odgovor:
U realizovane poslove se ne mogu uključiti poslovi vršenja stručnog nadzora, jer je predmet nabavke formiranje liste kvalifikovanih projektanata za izradu tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju, izgradnju objekata, u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji , radi pribavljanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova ili građevinske dozvole.

 

Pitanje:
U okviru konkursne dokumentacije za formiranje liste kvalifikovanih izvođača radova, naručilac je u poglavlju 4. kriterijumi za ocenivanje ponude naveo način ponderisanja i rangiranja potencijalnih ponuđača, ali je nejasno postoji li minimalan uslov koji prijava mora zadovoljiti po svim kriterijumima kako bi bila ocenjena kao prihvatljiva, odnosno, hoće li biti kvalifikovan samo određen broj ponuđača i koji je minimalan broj pondera za kvalifikaciju?
U poglavlju 5. tačka 8. navodi se da dovoljan kadrovski kapacitet ponuđač ispunjava dostavljanjem potpisane i overene izjave da po pravno dozvoljenom osnovu ima angažovano najmanje 10 radnika u stalnom radnom odnosu.
Pravno dozvoljeni oblici radnog angažovanja podrazumevaju sledeće oblike radnog odnosa: rad na neodređeno vreme, rad na određeno vreme, rad po ugovoru o delu, rad po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova i rad po ugovoru o dopunskom radu. Da li će naručilac prihvatiti lica u radnom odnosu kod ponuđača koji su angažovani po bilo kom od prethodno navedenih oblika radnog angažovanja?

Odgovor:
Pod angažovanjem najmanje 10 radnika u stalnom radnom odnosu misli se na radnike zaposlene na neodređeno vreme.

 

Pitanje:
U okviru konkursne dokumentacije naveli ste da je jedan od kriterijuma za ocenjivanje ponuda: broj zaposlenih.Na koji način se dokazuje ukupan broj zaposlenih, da li je dovoljno dostaviti PPPD obrazac za mesec Novembar 2016 ?

Odgovor:
DA.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8