Konkursna dokumentacija - nabavka originalnih kaseta tonera, kertridža i ribona

Utorak, 1. Novembar 2016

Poštovani,
ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju za nabavku originalnih kaseta tonera, kertridža i ribona.

Konkursna dokumentacija - toneri, kertridži i riboni.pdf

 

PITANJE: Molimo vas da potvrdite da se reference dostavljaju za period od prethodne 3 godine, i to za 2013,2014,2015 godinu, i da u skladu sa tim izmenite stranu 16 konkursne dokumentacije, tj obrazac 4, na kome je naznačeno da se dostavljaju podaci za  2014 i 2015 godinu.
 
ODGOVOR: Saglasni smo. (ispravljen obrazac br. 4 nalazi se na kraju dokumenta).
PITANJE: Na strani 6 konkursne dokumentacije, pod tačkom 5) definisano je da je isporuka tonera, kertridža I ribona sukcesivna, u toku perioda od godinu dana. Kako se partija 1 zaključuje na period od 3 godine, molimo vas da potvrdite da je došlo do tehničke greške i da će se isporuka dobara iz partije 1 vršiti u toku perioda od  3 godine, dok će se isporuka dobara iz partije 2 vršiti u toku perioda od 1 godine.
 
ODGOVOR: Potvrdjujemo da će se isporuka dobara iz partije 1 vršiti u toku perioda od  3 godine, dok će se isporuka dobara iz partije 2 vršiti u toku perioda od 1 godine.
 

 
PITANJE: Takođe, na strani 18, u članu 3 kažete da će se isporuka partije  1 vršiti sukcesivno u toku jedne godine. Kako se ugovor za partiju 1 zaključuje na period od 3 godine, molimo da potvrdite da je došlo do tehničke greške.
 
ODGOVOR: Potvrdjujemo da će se isporuka dobara iz partije 1 vršiti u toku perioda od  3 godine, dok će se isporuka dobara iz partije 2 vršiti u toku perioda od 1 godine.
 
PITANJE: Kao jedan od podkrijetrujuma za ocenu ponuda jeste premija osiguranja za period od 01.07.2013. do 30.06.2016. godine. Na strani 13 konkursne dokumentacije (obrazac 1), ostavljen je prostor za upis premija osiguranja za 2014, 2015, 2016 godinu. Molimo vas da izmenite obrazac tako da ponuđačima bude ostavljen prostor za upis podataka za 2013 godinu.
 
ODGOVOR: Saglasni smo ( Ispravljen obrazac 1. na kraju dokumenta)
 
PITANJE: Molimo vas da potvrdite da ćete kao dokaz za preuzimanje istrošenih toner kaseta, kertridža i ribona prihvatiti integralnu dozvolu izdatu od nadležnog organa, za sakupljanje i transport neopasnog otpada sa indeksnim brojem 080399.
 
ODGOVOR:  Zahtev u konkursnoj dokumentaciji bio je Kompanije je bio za sakupljanje i transport neopasnog otpada - iskorišćene toner kasete sa indeksnim brojem 080318/080399 (koji uključuje indeksni broj 080399), pa je potrebno dostaviti dozvolu u skladu sa traženim. 
 

 
PITANJE: U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača (konzorcijum), molimo vas da potvrdite da svi članove grupe ponuđača moraju da ispune uslove pod tačkama 1,2,3,4 sa strane 3 i 4 konkursne dokumentacije, dok sve ostale uslove ispunjavaju zajedno. 
 
ODGOVOR: DA
 
PITANJE: U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača (konzorcijum), molimo vas da potvrdite da je uz ponudu neophodno dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju u kome će biti definisana sva prava I obaveze svih članova grupe ponuđača.
 
ODGOVOR: DA
 
PITANJE: Konkursnom dokumentacijom zahtevate da svi dokazi izdati od nadležnih institucija budu dostavljeni u originalu ili overenoj fotokopiji kod nadležnog oragana. Molimo vas da, zbog obimnosti zahtevanih dokaza, još jednom ramotrite ovaj zahtev, i dozvolite da ponuđači sve dokaze dostave u neoverenim kopijama.
 
ODGOVOR: Zahtev u konkursnoj dokumentaciji bio je: “Ispunjеnоst uslоvа pоnuđаč dоkаzuје оriginаlnim ili fоtоkоpirаnim dоkumеntimа. Kоmpаniја zаdržаvа prаvо dа, prе dоnоšеnjа оdlukе о izbоru pоnuđаčа, trаži оd pоnuđаčа dа dоstаvi nа uvid оriginаl ili оvеrеnu kоpiјu svih ili pојеdinih dоkаzа о ispunjеnоsti uslоvа.” Stoga možete dostaviti fotokopije dokumenata.
 
PITANJE: U slučaju da ponuđač dostavlja podatke za više od 15 referentnih naručilaca, molimo vas da potvrdite da je dozvoljeno da se umesto Obrasca 4 - Referentna lista ponuđača, za svaku partiju posebno, dostavi izjava  na memorandumu ponuđača koja će sadržati sve podatke iz obrasca 4.
 
ODGOVOR: Potrebno je popuniti I overiti potpisom I pečatom obrazac 4, a u prilogu istog može se dostaviti referentna lista na memorandum ponuđača koja će sadržati sve podatke iz obrasca 4 , za ponuđače koji dostavljaju podatke za više od 15 referentnih naručioca. 
 
PITANJE: Ukoliko ponuđač dostavlja podatke o osiguranju ponuđača kod Kompanije Dunav osiguranje ado (zahtevane na strani 13 konkursne dokumentacije) za veći broj polisa od predviđenih tabelom na strani 13, molimo vas da potvrdite da se svi zahtevani podaci o osiguranju mogu dostaviti u vidu izjave na memorandumu ponuđača. 
 
ODGOVOR : Potrebno je popuniti Obrazac 1 podaci o ponuđaču, a podaci o osiguranju mogu se dostaviti u vidu Izjave na memorandumu ponuđača, koja sadrži podatke iz tabele.
 
PITANJE: U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, molimo vas za potvrdu da sve obrasce može potpisati i overiti nosilac posla, što će biti definisano sporazumom o zajedničkom nastupanju. 
 
ODGOVOR: DA
 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8