Dunav RE

Knez Mihailova 6/II
11000 Beograd
Tel.: 011/263 47 55
Faks: 011/263 38 45

www.dunavre.rs

 
„Dunav Re“ je akcionarsko društvo za reosiguranje koje 37 godina u kontinuitetu uspešno ostvaruje funkciju visoko profesionalnog reosiguravača, pružajući najkvalitetniju zaštitu osiguranih rizika svojih cedenata.
Pored Kompanije „Dunav Osiguranje", „Dunav Re" obezbeđuje reosiguravajuću zaštitu portfelјa za još 19 cedenata iz Srbije i 8 cedenata iz inostranstva. 
U 2013. godini skloplјeno je preko 1200 ugovora o reosiguranju, kojima su obuhvaćene sve vrste i tipovi osiguranja. 
Prilikom plasiranja rizika većih od sopstvenog samopridržaja, „Dunav Re“, zahvalјujući svom ugledu stečenom na svetskom tržištu reosiguranja na koјеm je prisutan decenijama, ostvaruje intezivnu poslovnu saradnju sa najpoznatijim svetskim reosiguravačima, koji poseduju rejting „A“, kao i sa vodećim međunarodnim brokerima.
Društvo je u toku 2012. godine uskladilo svoje poslovanje sa novim Zakonom o privrednim društvima, sprovelo reorganizaciju i racionalizaciju broja zaposlenih. 
Poziciju i ugled najvećeg reosiguravača u Srbiji i po kriterijumu tržišnog učešća i po visini premije reosiguranja u samopridržaju, „Dunav Re“ je zadržao i u 2013. godini, sprovodeći poslovnu politiku zasnovanu na doslednom ispunjavanju zahteva klijenata, stalnom unapređenju nivoa poslovanja, neprekidnom prilagođavanju zakonima tržišta, koristeći kadrovske, materijalne i druge potencijale društva. 
Osnovni kapital društva u 2013. godini iznosi 764.802.000 dinara.   
Izrazito povolјna kvalifikaciona struktura omogućava da 31 zaposleni u društvu, od kojih je preko 70 оdstо sa visokim školskim obrazovanjem i stručnim usavršavanjima u zemlјi i inostranstvu, izvršavaju i najsloženije poslove reosiguranja.
Prateći trendove našeg i svetskog tržišta reosiguranja, „Dunav Re“ zahvalјujući svojim stručnim timovima koji poseduju ekspertska znanja iz oblasti za koje su specijalizovani, dugi niz godina održava reputaciju pouzdanog reosiguravača.   
 
Zorana Pejčić
Generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora
 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8