Poštovani,

ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju za ugradnju putničkih liftova u objektima Kompanije po sistemu „Klјuč u ruke“.

Pitanja i odgovori:

Pitanje: Kod člana 4. Cena usluge Stavka 2, piše da se plaćanje vrši zasebno za svaki lift, da li ovo znači da se svaki od liftova može ugovoriti sa različitim ponuđačima ili se sva tri ugovaraju sa jednim ponuđačem tendera ali je izvođenje posebno?
Odgovor: ugovor se zaključuje za sva 3 lifta, plaćanje za svaki lift posebno.

Pitanje: Da li je obaveza građevinskih radova obaveza Investitora ili Izvođača, (prilikom postavljanja prilaznih vrata lifta može doći do opotrebe za građevinskim radovima)?
Odgovor: Ponuđač je u obavezi da radove izvrši po sistemu “Ključ u ruke” kako je i definisano Konkursnom dokumentacijom.

Pitanje: U članu 9. Sredstva obezbeđenja ponuđač treba da obezbedi tri solo blanko menice, da li je moguće dostaviti menicu popunjenu na određeni iznos ugovora?
Odgovor: Nije moguće. Potrebno je da se sredstva obezbeđenja dostave isključivo u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

Pitanje: Da li je neophodna pismena potvrda o obilasku objekata jer smo jedan objkat obišli ali nismo imali priliku da dobijemo potvrdu o obilasku?
Odgovor: Nije potrebna, dovoljna je najava. Iz dostavljenih ponuda će se videti kada su ponuđači obišli objekte.

Pitanje: Da li pisma o namerama banke treba da budu obavezujućeg ili neobavezujućeg karaktera?
Odgovor: Obavezujućeg karaktera

Pitanje: Da li imate okvirno datum završetka i primopredaje radova?
(ta informacija nam je potrebna jer je u pismu o nameri potrebno je da banka navedene rok važenja garancije koja bi se izdala)
Odgovor: Datum završetka I primopredaju radova ponđač definiše u svojoj ponudi.

Pitanje: Da li ponuđač obezbeđuje (ishoduje) i Odobrenje za izgradnju od nadležnih organa i s tim u vezi sve potrebne projekte i elaborate za svaki od predmetnih liftova?
Odgovor: Da, potrebno je kao što piše u zahtevu izvršiti elektronsku prijavu za odobrenje za izvođenje radova po članu 145 a na osnovu ovlašćenja koje će dati Investitor. Ponuđač je dužan da izradi sve projekte i elaborate za gore navedenu prijavu.

Pitanje: Obzirom da nisu dati predmeri osim za isporuku i montažu lifta, a neophodni su da se urade-kao što su građevinski, elektroenergetski, protivpožarni itd., da li to znači da ponuđač sam koncipira obim i vrstu ovih radova i tako dostavlja ponudu?
Odgovor: Predmere radi ponuđač kroz projektnu dokumentciju. Zbog toga je u zahtevu za ponudu navedeno da je obaveza ponuđača da obiđe lokaciju radi sagledavanja priključaka za elektro instalacije kao i P.P centrale.

Pitanje: Šta sa podrazumeva pod gradjevinskim radovima?
Odgovor: Svi radovi koji su potrebni za ugradnju novih liftova ( otvaranje svih otvora na liftovskim oknima koji su prvremeno zatvoreni gips karton pločama )- Kraljevo i Novi Sad kao i drugi potrebni radovi koji se sagledavaju obilaskom lokacije.

Pitanje: Da li se postojeći liftovi demontiraju, i ko izvodi demontažu, da li je predmet nabavke iako nije naznačeno?
Odgovor: Postojeći lift je samo u Ustaničkoj 128. i isti se demontira, predvideti demontažu kroz ponudu.

Pitanje: Za lift u filijali u Kraljevu je izveden vrh voznog okna manji od 3m, a lift okno ima mašinsku prostoriju iznad okna. Tenderom je predviđen lift bez mašinske prostorije (MRL) jedini način da se ovo ozvede je da se probija ploča postojeće mašinske prostorije i vrh voznog okna izvede građevinskim radovima na potrebnu meru kako bi lift mogao biti bez mašinske prostorije. Da li je ovo dozvoljeno po tenderu i da li treba specificirati u ponudi konkretne građevinske radove koje je neophodno izvršiti?
Odgovor: Za lift u filijali u Kraljevu po specifikaciji koja je dostavljena u tenderu koji se radi po sistemu ključ u ruke, naznačeno je da je nedovoljna visina okna na poslednjij etaži te da se mora porušiti postojeća krovna ploča iznad okna i nadograditi isto za potrebnu visinu.
Znači ponudom ukalkulisati i građevinske radove za ukupnu poziciju. Specificirati građevinske radove (kalkulacija ponuđača), ali plaćanje je po poslu ključ u ruke.

Pitanje: Obzirom na neslaganja u tehničkim karakteristikama po tenderskoj dokumentaciji i stanja na objektu, tačnije zbog potrebe za nešto većim obimom građevinskih radova nego što je to uobičajeno , pogotovu na objektu u Kraljevu, da li je moguće produžiti rok za dodatnih 10 dana? Ovo je neophodno kako bi uspeli da isplaniramo troškove koje se moraju računati za zahtevane građevinske radove.
Odgovor: Rok za dostavljanje ponuda se produžava na 29.08.2017. godine, do 12 časova.

Pitanje: Obišli smo sve tri lokacije. Pri obilasku GFO Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 3 i GFO Kraljevo, Oktobarskih žrtava 14 nije bilo moguće uzeti potrebne mere i videti da li su potrebni neki radovi u voznom oknu ( kao npr. krečenje voznog okna )
a) Da li su vozna okna okrečena na objektima GFO Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 3 i GFO Kraljevo, Oktobarskih žrtava 14?
b) Da li dubina jame odgovara tenderskoj dokumentaciji na objektima GFO Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 3 i GFO Kraljevo, Oktobarskih žrtava 14?
Odgovor: Pošto se ne može izvršiti uvid u liftovska okna u Kraljevu i Novom Sadu, ponudom treba predvideti:
a) Krečenje voznog okna
b) Izradu jame voznog okna dubine 1500 mm u skladu sa propisima i preporukama.

Pitanje: Prema kom SRPS ЕN standardu treba da budu liftovi i vrata voznog okna?
Odgovor: Radovi se izvode prema Pravilniku o bezbednosti liftova (Sl.glasnik RS br. 15/2017). Liftovi i vrata voznog okna treba da budu po standardima SRPS EN81-20 i SRPS EN81-50.

Pitanje: Kod Člana 4. Uslovi plaćanja: 15% avans odmah po potpisivanju ugovora, 45% avans po dobijanju Rešenja kojim se odobrava izvodjenje radova, 20% avans po privremenim situacijama i 10% po završetku radova i dostavljanju originalnog sertifikata Naručiocu. Navedeni uslovi plaćanja čine 90% od ukupne cene ponude. Kada se isplaćuju ostalih 10%?
Odgovor: Iznos od 10% biće isplačen po dobijanju upotrebne dozvole.

Pitanje: Da li dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova mogu da se dostave u neoverenim fotokopijama?
Odgovor: DA

Pitanje: Kod stava 7, stavke 13, 14 i 15 se odnose na redovno održavanje liftova u garantnom i van garantnom roku, da li te cene treba uračunati u ukupnu cenu lifta? Pošto se cena lifta iskazuje u evrima, da li se i cene za stavke 13, 14 i 15 iskazuju u evrima?
Odgovor: Ponuđač je dužan da da toškove održavanja lifta. Iznos se daje bez nabavne cene lifta, jer navedeni iznos tereti CAPEX, a traženi troškovi se odnose na OPEX.
Iznos se može dati u RSD ili evrima, a radi uporedivosti ponuda, za obračun će se koristiti srednji kurs NBS na dan otvranja ponuda.