Poštovani,

ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju za izradu IT rešenja on-line načina prodaje Putnog zdravstvenog osiguranja putem internet prezentacije Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o.

Pitanja i odgovori:

 

Pitanje: U delu 3. konkursne dokumentacije Obavezni uslovi na strani 3 stoji Napomena: Umesto dokaza traženih u tačkama 1,2,3 i 4 moguće je dostaviti Izjavu iz Registra ponuđača.
Registar ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre ne izdaje niti overava Izjave, Izvod se izdaje na propisanom obrazcu APR-a i on sadrži sve neophodne podatke.
Pitanje: da li se ispunjenost ovih uslova može dokazati dostavljanjem kopije Izvoda iz registra ponuđača, izdatog od strane APR-a i Izjave date na memorandumu ponuđača kojom se potvrđuje da je ponuđač upisan u Registar ponuđača?
Odgovor: DA, potrebno je dostaviti Izvod o registrovanim podacima iz Registra ponuđača, izdatog od strane APR-a.

Pitanje: Pod tačkom 13. na strani 4 zahteva se bankarska garancija na 6 miliona RSD kao pokriće za dostavljene izjave – Da li je tražena bankarska garancija za ozbiljnost ponude ili je u pitanju bankarska garancija za dobro izvršenje posla?
U ovoj fazi ponude smo u mogućnosti da vam dostavimo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, dok bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla možemo da vam dostavimo nakon potpisivanja ugovora?
Predlažemo da bankarske garancije za ozbiljnost ponude ili dobro izvršenje posla budu u vrednosti 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.
Molimo vas i za informaciju o važnosti bankarskih garancija.
Odgovor: Potrebno je dostaviti bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na 6 miliona dinara.

Pitanje: Obzirom na sadržaj konkursne dokumentacije, zaključujemo da u ovoj fazi treba da se dostave samo dokazi o ispunjavanju obaveznih i dodatnih uslova, a ne i opis rešenja koje se nudi niti finansijski uslovi. Molimo vas za potvrdu?
Odgovor: Potvrđujemo. Konstatacija da se zahtevaju samo dokazi o ispunjenju uslova, a ne i opis rešenja i finansijski uslovi je tačna.

Pitanje: U poglavlju 3 konkursne dokumentacije, pod obaveznim uslovima za učešće u postupku nabavke navedeno je da je potrebno dostaviti izjave kao dokaze za ispunjavanje datih uslova, ali obzirom da formati izjava nisu priloženi uz konkursnu dokumentaciju, niti su standardne izjave u javnim nabavkama, molimo vas da nam dostavite sadržaj izjava za sledeće tačke:
a. Izjava o pravu korišćenja izvornog koda u slučaju raskida ugovora i/ili statusnih promena na strani ponuđača (tačka 7, poglavlje 3 konkursne dokumentacije)
b. Izjava da licenca za ponuđeno rešenje važi za korišćenje na svim okruženjima Kompanije (tačka 8, poglavlje 3 konkursne dokumentacije)
c. Izjava o obaveznoj podršci u pripremi materijala u procesu dobijanja saglasnosti od strane regulatornog organa na ugovor o poveravanju poslova trećem licu (krizni plan / izlazna strategija / kontinuitet poslovanja / dokumentacija i sl.), (tačka 9, poglavlje 3 konkursne dokumentacije)
d. Izjava od treće nezavisne strane da je moguće izvršiti PEN test i da će ga izvršiti ukoliko naručilac to zahteva (tačka 10, poglavlje 3 konkursne dokumentacije)
e. Izjava da će obezbediti kadrovsko-materijalne resurse za održavanje u garantnom i vangarantnom roku (tačka 11, poglavlje 3 konkursne dokumentacije)
Odgovor: Izjave su u slobodnoj formi i treba da sadrže jasno naznačene iskaze koji se traže sa nedvosmislenim značenjem, i to:
a. Izjave su u slobodnoj formi i treba da sadrže jasno naznačene iskaze koji se traže sa nedvosmislenim značenjem. Po minimalnim standardima. Pogledati odgovarajuću regulativu. (Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije „Službeni glasnik RS“ br. 23/2013 i 113/2013, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije „Službeni glasnik RS“ br. 2/2017, Odluka o Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije „Službeni glasnik RS“ br. 23/2013, 113/2013 i 2/2017.
b. Izjava u slobodnoj formi i treba da sadrži jasno naznačene iskaze koji se traže sa nedvosmislenim značenjem. Kompanija ima obavezu da ima više istih razdvojenih okruženja za različite namene, na primer produkciono okruženje i okruženje na rezervnoj lokaciji (Disaster Recovery Site – DRS). Ima potrebu i za drugim istim razdvojenim okruženjima.
c. Izjava u slobodnoj formi i treba da sadrži jasno naznačene iskaze koji se traže sa nedvosmislenim značenjem. Po minimalnim standardima NBS. Pogledati odgovarajuću regulativu.
d. Izjava u slobodnoj formi i treba da sadrži jasno naznačene iskaze koji se traže sa nedvosmislenim značenjem.
e. Izjava u slobodnoj formi i treba da sadrži jasno naznačene iskaze koji se traže sa nedvosmislenim značenjem.

Pitanje: Kako se dokazuje obavezni uslov naveden u tački 12, poglavlje 3: „Garancija u minimalnom trajanju od godinu dana, kao i održavanje u trajanju minimalno tri godine“?
Odgovor: Izjava u slobodnoj formi koja treba da sadrži da će ukoliko bude izabran dobavljač isporučiti garanciju na godinu dana i održavanje na tri godine.

Pitanje: U ovoj fazi nabavke, obzirom da nije poznat projektni zadatak, niti se dostavljaju finalne ponude sa cenom, nije uobičajeno da se uzima bankarska garancija, pa nas zanima da li se kao dokaz ovog uslova (tačka 13, poglavlje 3 konkursne dokumentacije) može dostaviti pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije na iznos ponude?
Odgovor: Potrebno je dostaviti bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na 6 miliona dinara.

Pitanje: U slučaju izdavanja bankarske garancije, koji konkretan tekst treba da stoji u garantnom pismu i na koji period važnosti se izdaje (da li za period važenja ponude, zahtevano je da bude 60 dana)?
Odgovor: DA, bankarska garancija za ozbiljnost ponude treba da važi 60 dana, kao i period važenja ponude.

Pitanje: Kako se dokazuje obavezni uslov naveden u tački 14, poglavlje 3: „Dokumentovan postupak sprovođenja izmena proizvoda osiguranja u radu ponuđača“?
Odgovor: Dokazuje se kopijom usvojenog postupka i odgovarajućim sertifikatom koji dokazuje valjanost postupka (npr ISO sertifikatima).

Pitanje: Kako se dokazuje obavezni uslov naveden u tački 15, poglavlje 3: „Priložen dokaz da poseduje tim i projektno orijentisanu metodologiju za razvoj i testiranje i uvođenje rešenja“? Da li se ovde misli na ISO 9001, pa je dokaz sertifikat?
Odgovor: Dokazom o angažovanju, biografijom člana tima, opisom projektno orijentisane metodologije i odgovarajućim sertifikatom koji dokazuje njenu valjanost.

Pitanje: Kako se dokazuje obavezni uslov naveden u tački 16, poglavlje 3: „Dokumentovan postupak obuka i priložena specifikacija obuka“?
Odgovor: Kopijom usvojenog postupka, odgovarajućim sertifikatom koji dokazuje valjanost postupka i priloženom specifikacijom predviđene obuke.

Pitanje: Kako se dokazuju dodatni uslovi 1), 2) i 3) iz poglavlja 3 konkursne dokumentacije, dakle softversko rešenja u najmanje 3 kompanije u Srbiji i softversko rešenje koje aktivno koristi najmanje 1500 korisnika, da li su dokaz izjave u slobodnom formatu od strane naručioca ili izjava od strane ponuđača? U slučaju da kompanija ili ministarstvo za koju je rađeno softversko rešenje više ne postoji, nije moguće dobiti zvaničnu izjavu od te kompanije, pa je u tom slučaju jedino moguće dati izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornosti od strane ponuđača, te vas molim za potvrdu?
Odgovor: Kao dokaz ponuđač može dostaviti Izjavu u slobodnom formatu od strane naručioca ili upućivanjem na rešenje (veb adresom rešenja i dokazom da je izvedeno od strane ponuđača) ili recimo zapisnikom o primopredaji rešenja sa naručiocem. Izuzetno, kao u navedenom posebnom slučaju ponuđač može dati izjavu pod punom i materijalnom odgovornošću.

Pitanje: Kako se dokazuje dodatni uslov 4) iz poglavlja 3 konkursne dokumentacije, da ponuđač ima najmanje 5 zaposlenih stručnjaka na radu, uvođenju i održavanju, da li je dokaz kopija M obrasca o prijavi radnika?
Odgovor: Dokaz je kopija M obrasca o prijavi radnika.

Pitanje: Obavezni uslovi za učešće u postupku nabavke i način dokazivanja njihovog ispunjena, uslov broj 17.: Popunjen Obrazac 1 (podaci o Ponuđaču i podaci o osiguranju imovine i lica kod Kompanije u 2014., 2015. i 2016. godini); Da li Ponuđači koji nisu imali osiguranje lica i imovine kod Dunav osiguranja u navedenim godinama, takođe mogu učestvuju u predmetnoj nabavci? Molim Vas za dodatna pojašnjenja.
Odgovor: Naravno da mogu učestvovati i ponuđači koji nisu imali osiguranje lica i imovine kod Kompanije. Obavezan uslov je „Popunjen Obrazac br. 1“, a ne informacije koje isti sadrži.

Pitanje: Obavezni uslovi za učešće u postupku nabavke i način dokazivanja njihovog ispunjena, dodatni uslov broj 1): Tačne i poverljive reference sa informacijama za kontakt u implementaciji on-line proizvoda u finansijskoj industriji;
Odgovor: U konkursnoj dokumentaciji stoji „tačne i proverljive reference“, a ne „tačne i poverljive reference“.

Pitanje: Uzevši u obzir naše dugogodišnje iskustvo, ekspertizu i reference u on-line rešenjima, molim Vas za potvrdu da li ćete prihvatiti i reference iz drugih industrijskih vertikala, obzirom na to da su on-line proizvodi u finansijskoj industriji tek u povoju. Molim Vas za dodatno pojašnjenje.
Odgovor: Prihvatiće se reference iz drugih industrijskih vertikala ukoliko imaju elemente plaćanja.

OBAVEŠTENJE PONUĐAČIMA:
KOMPANIJA ĆE PRIHVATITI PORED GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA NA 6.000.000,00 DINARA I PISMO O NAMERAMA BANKE NA IZNOS OD 6.000.000,00 DINARA.

Pitanje: Molim vas za dodatno pojašnjenje u vezi pitanja i odgovora koji su se našli na vašem sajtu. Kako se dokazuje obavezni uslov naveden u tački 16, poglavlje 3: „Dokumentovan postupak obuka i priložena specifikacija obuka“?
Odgovor: Kopijom usvojenog postupka, odgovarajućim sertifikatom koji dokazuje valjanost postupka i priloženom specifikacijom predviđene obuke.

Pitanje: O kakvoj se obuci radi, da li je to obuka koju treba pružiti vašim zaposlenim nakon instalacije softvera za on-line plaćanje koja uključuje i održavanje i administraciju istog ili se radi o nečem drugom?
Dodatno, kakav sertifikat je neophodan za ovu obuku, da li je to sertifikat koji će se izdati zaposlenim nakon održane obuke ili je reč o sertifikatu ISO 9001 ili se možda radi o nečem drugom?
Odgovor: Specifikacija obuka treba da sadrži spisak svih obuka koje će biti održane sa kratkim opisom ili pregledom aktivnosti koje će biti izvedene na obuci. Obuka može biti korisnička, za administraciju, za održavanje komponenti sistema, za detekciju i rešavanje problema u sistemu, instalaciju sistema, izveštavanje iz sistema i slično. Sertifikat kojim se dokazuje valjanost postupka može biti ISO 9001 ili neki drugi koji pokazuje spremnost Ponuđača za takve aktivnosti.

Pitanje: Naš promet za period 2014-2016 godine iznosi 99.032.315,59 dinara. Da li nas to u startu diskvalifikuje za ovaj posao ili je i taj iznos prihvatljiv?
Odgovor: Prihvatićemo navedeni iznos.

Pitanje: Naša poslovna banka nije raspoložena da izda garancije za „ozbiljnost ponude“ na 6 miliona dinara. Iskren da budem taj zahtev se i nama čini nerazumnim jer je uobičajeno da taj tip garancija bude vezan za 10% vrednosti ponude. Ne znam da li ste planirali da ovaj posao platite 500.000 evra, ali odgovorno tvrdim da je njegova vrednost daleko manja. Dakle, iako ste u odgovorima na sajtu dva puta ponovili neophodnost prilaganja takve garancije na „ozbiljnost ponude“, pozivam vas da još jednom to preispitate jer nije u pitanju izgradnja deonice auto-puta već IT rešenje srednje veličine.
Odgovor: Dat u obaveštenju